Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) – vanaf 1 juni 2020

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV
Voor: Werkgevers

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Je vraagt dus subsidie aan voor de periode juni-juli-augustus, juli-augustus-september of augustus-september-oktober. De omzetdaling is het gevolg van buitengewone omstandigheden die samenhangen met overheidsingrijpen (bijvoorbeeld sluiting van sectoren) en openbare orde maatregelen (1,5-meter-samenleving).

Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Aanvraag vanaf 6 juli

Het UWV blijft de regeling uitvoeren en streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Er kan dan een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd.

Hoogte van de tegemoetkoming

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Bij een omzetverlies van 100% wordt 90% van de loonkosten vergoed, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom vergoed. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie dus evenredig lager worden vastgesteld.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.

UWV werkt met voorschotten van de tegemoetkoming

Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus. Om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen, kan vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

NOW in combinatie met andere subsidieregeling(en)

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten die in deze brief wordt aangekondigd.

Ontslagaanvraag tijdens subsidieperiode

Werkgevers committeren zich om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen. Het doel van de aangepaste NOW-regeling blijft om zo veel mogelijk banen te behouden. Door het veranderende economische tij vraagt dit echter ook om aanpassing van de voorwaarden.

Het kabinet heeft besloten dat de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor de tweede tranche van de NOW regeling. De ontslagboete verdwijnt. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Kortom, als de loonsom afneemt (bij ontslag), daalt de subsidie ook.

De huidige ontslagbescherming blijft staan, zoals bijvoorbeeld t.a.v. de preventieve toets bij UWV, of de regels t.a.v. de transitievergoeding. Ook blijven de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van kracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio. Er wordt daarnaast extra bepaling opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Onder de WMCO moeten ontslagaanvragen voor 20 of meer personen altijd al gemeld worden aan de vakbonden, naar aanleiding waarvan overleg kan worden opgestart. Om in aanmerking voor de tweede tranche van de NOW te komen, zullen bedrijven op het aanvraagformulier voor de NOW dan ook moeten verklaren, ingeval de WMCO van toepassing is, dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan 4 weken nadat de WMCO melding aan de vakbeweging is gedaan.

Extra voorwaarden voor grote bedrijven

In de verlenging van de NOW wordt een algemene voorwaarde opgenomen dat grote bedrijven (lees: niet mkb) die gebruikmaken van de NOW dit en komend jaar geen dividend of bonussen mogen uitkeren en geen eigen aandelen mogen inkopen. Dit moet bij aanvang verklaard worden.

Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat – als flankerend beleid – wel. Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket NL leert door. Dit crisispakket wordt nog verder uitgewerkt, maar de beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020.

Aanpassing eerste NOW-regeling om seizoensafhankelijke bedrijven tegemoet te komen

De NOW-regeling hield geen rekening houdt met seizoenspatronen, waardoor ondernemingen met een seizoenspiek niet in dezelfde mate van de loonsubsidie van de NOW gebruik kunnen maken als ondernemingen waar de loonkosten over het jaar minder fluctueren. In januari kunnen zulke bedrijven of organisaties namelijk een (fors) lagere loonsom hebben dan op maandbasis in de periode maart, april, mei. Bij de verlenging van de NOW wordt daarom gekozen voor de maand maart (peildatum 15 mei) als referentieloonsom, dit kan al een uitkomst bieden voor seizoenbedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald.

Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.

De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog.

De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). Deze oplossing helpt overigens ook andere bedrijven en organisaties die een hogere loonsom hebben in de maanden maart, april en mei dan in januari. Omdat de bevoorschotting niet kan worden aangepast, zal de maatregel wel pas op het moment van subsidievaststelling effect hebben (op z’n vroegst in september).

Het kabinet verhoogt als laatste de forfaitaire opslag in de verlengde NOW-regeling van 30% naar 40%.

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
DGA’s vallen alleen onder de NOW als ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Een DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij, kort gezegd, niet voldoende aandelen bezit om zijn ontslag tegen te houden. Kijk hiervoor wat daarover in de statuten is vastgelegd.

Voorbeeld: Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s).

Bezit je wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan ben je niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. DGA’s zijn in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en vallen dan ook niet onder de NOW-regeling. Dus: alleen als je als DGA in de loonaangifte bij de Belastingdienst hebt aangegeven dat je wel verplicht verzekerd bent, en er dus premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, kan je als DGA in aanmerking komen voor de NOW.

DGA’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW. Je bent vrijwillig verzekert bij het UWV wanneer je uit loondienst treedt om een eigen bedrijf te beginnen en ervoor hebt gekozen om je oude werknemersverzekeringen door te laten lopen.

Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. De NOW is daarmee uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een 0-urencontract. Dus ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Lees hier informatie over deze regeling t/m 31 mei 2020

Informatie over de NOW-regeling t/m 31 mei 2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitvoering: UWV
Voor: Werkgevers

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor hun werknemers zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen en niet hoeven te ontslaan.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90%  van de loonsom, naar rato van de omzetdaling. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Bij een omzetverlies van 100% worden dus 90% van de loonkosten vergoed, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom vergoed. De rest moet door de werkgever worden betaald. Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd.

Voorwaarde is dat bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor de subsidie in aanmerking.

Aanvragen vanaf 6 april
Naar verwachting gaat het NOW-loket bij UWV op maandag 6 april open, laat de Rijksoverheid weten. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. De omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de gekozen driemaandsperiode startent op 1 maart, 1 april of 1 mei te vergelijken met de totale omzet over heel 2019 gedeeld door vier.

Werkgevers dienen, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
  • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
  • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
  • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingsnummers. Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal de werkgever meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Proces
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. De NOW is daarmee uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een 0-urencontract. Dus ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Let op: de NOW-regeling wordt de tijdelijke vervanger van de reguliere regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het is op dit moment niet meer mogelijk om bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvraag voor werktijdverkorting in te dienen.

Aanvragen die al zijn gedaan voor de werktijdverkorting, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de NOW-regeling. Jouw aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkorting wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je krijgt hierover bericht van het ministerie van Sociale Zaken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
DGA’s vallen alleen onder de NOW als ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Een DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij, kort gezegd, niet voldoende aandelen bezit om zijn ontslag tegen te houden. Kijk hiervoor wat daarover in de statuten is vastgelegd.

Voorbeeld: Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s).

Bezit je wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan ben je niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. DGA’s zijn in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en vallen dan ook niet onder de NOW-regeling.

Dus: alleen als je als DGA in de loonaangifte bij de Belastingdienst hebt aangegeven dat je wel verplicht verzekerd bent, en er dus premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, kan je als DGA in aanmerking komen voor de NOW.

DGA’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW. Je bent vrijwillig verzekert bij het UWV wanneer je uit loondienst treedt om een eigen bedrijf te beginnen en ervoor hebt gekozen om je oude werknemersverzekeringen door te laten lopen.