Het team van ONL werkt hard om de belangen van ondernemend Nederland goed te behartigen. En onze achterban van ondernemers kijkt niet toe, maar bepaalt onze agenda. Wij peilen continu de wensen, meningen, uitdagingen van onze deelnemende ondernemers en vertalen die naar concrete actiepunten. We pakken aan!

We zijn continu in gesprek met politiek Den Haag en ook de landelijke en regionale media weten ons te vinden. Zo komen de onderwerpen die belangrijk zijn voor  onze achterban, op de tafels waar de besluiten vallen. En de inzet van ons gedreven team werpt zijn vruchten af. In de afgelopen periode heeft ONL onder andere onderstaande resultaten bereikt.

Dit hebben we al bereikt

Het team van ONL is trots op onderstaande behaalde resultaten:

 • ONL-bijdrage aan het noodpakket 2.0

  ONL heeft bij het kabinet aangedrongen op verlenging van het steunpakket voor ondernemers en we zijn opgelucht dat dit er per 1 juni 2020 komt.

  Twee maanden na de aankondiging van het eerste noodpakket, lijkt de uitbraak van het coronavirus voorlopig ingedamd. De samenleving en de economie worden met een routekaart in de hand geleidelijk weer opengesteld. Sommige ondernemingen kunnen hierdoor de draad oppakken, maar andere bedrijven kunnen dit maar gedeeltelijk of blijven dicht. Tegelijkertijd wordt langzaam duidelijk dat we dit jaar op een diepe recessie afstevenen, en wordt het steeds duidelijker dat die lang kan gaan duren.

  In een kamerbrief van 20 mei 2020 schetsen Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, Wopke Hoekstra, minister van Financiën, Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst en Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de contouren voor het Noodpakket banen en economie 2.0.

  In de brief en het noodpakket komen veel punten terug die ONL in het Ondernemersmanifest Overleven en vernieuwen aan het kabinet heeft voorgesteld:

  • Het tweede steunpakket is er gekomen
  • Geen dividend- en bonusuitkeringen indien gebruik van steunmaatregelen
  • Solvabiliteitssteun wordt onderzocht
  • Seizoenswerk wordt meegenomen in de NOW
  • Ontslagboete in de NOW is eraf gehaald
  • Er is aandacht voor scholing gekomen
  • Er worden meer vaste kosten vergoed en er wordt maatwerk geleverd voor branches
  • Er is (meer) aandacht voor internationaal ondernemen

  Lees de kamerbrief van 20 mei 2020

 • Verruiming van de TOGS, de GO en de BMKB

  Op 28 april 2020 kondigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan te vullen én de voorwaarden van regelingen te vereenvoudigen. Lees het nieuwsbericht

  Hiermee geeft het ministerie gehoor aan het eerste punt van het tienstappenplan van ONL. In een peiling van ONL gaf 12% van de ondernemers aan dit een erg belangrijk punt te vinden.

  “Eén van de urgentste punten voor de overlevingskans van ondernemers is momenteel nog steeds de liquiditeit. ONL merkt dat dit punt onderschat wordt, terwijl liquiditeit juist van het allergrootste belang is voor bedrijven op dit moment. Bedrijven hebben niet genoeg middelen in kas om de komende maanden zonder aanvullende steun door te komen. Naar Belgisch model moet de TOGS regeling nu maandelijks uitgekeerd gaan worden vanaf mei. Juni is echt te ver weg en met 4.000 euro per maand, voor de bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren, kunnen ondernemers de klap van omzetverlies gedeeltelijk opvangen.

  De BMKB en GO verruiming geeft banken momenteel te weinig zekerheid en dekking om snelheid te kunnen brengen in het verwerken van kredietaanvragen. ONL roept, naar Duits voorbeeld, op tot een 100% staatsgarantie van kredieten tot tweehonderdvijftig duizend euro met een looptijd van ten minste vijf jaar. De huidige garantiestelling en looptijd zet te veel druk op banken en ondernemers om in gezamenlijkheid de liquiditeit op snelheid bij bedrijven te krijgen.”

 • Steun voor non-bancaire financiers

  Op 8 mei 2020 maakten minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekend dat er een extra regeling komt voor ondernemingen die een kleine lening (van 10.000 tot 50.000 euro) nodig hebben. De overheid staat daarbij voor 95% garant. Lees het nieuwsbericht

  Dit was een van de voorstellen uit het tienstappenplan van ONL.

  “Banken hebben met grote capaciteitsproblematiek te maken, waardoor een groot aantal krediet- aanvragen in de wachtrij komt te staan. Dit is een prangende situatie voor bedrijven in nood. Non-bancaire financiers kunnen dit gat mede opvullen. Momenteel kunnen zij theoretisch gezien gebruik maken van de garantiestelling van de staat voor kredieten. Dit accreditatieproces van RVO is echter te complex en tijdrovend. Er moet nu echt maatwerk worden geleverd, zodat zoveel mogelijk financiers dezelfde garantiestelling voor kredieten krijgen zoals de banken.

  Daarnaast heeft financier Qredits aanvullend krediet ontvangen van inmiddels maar liefst 31 miljoen euro. Hiermee worden aanvullende kredieten, aflossingsvrije perioden en renteverlagingen gerealiseerd. Andere non-bancaire financiers moeten deze financiële ondersteuning ook ontvangen, zodat er meer bedrijven tegelijk aan aanvullende kredieten kunnen worden geholpen.

  ONL en Stichting MKB Financiering hebben op 23 april 2020 een brief gestuurd aan minister Hoekstra en staatssecretaris Keijzer, met de boodschap: zet in op het volle potentieel van non-bancaire financiers om mkb te financieren. Lees de brief

 • Kabinet kondigt zes nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers aan

  Het kabinet maakte op 24 april 2020 zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld, mogen ondernemers bij omzetdaling van een lager gebruikelijk loon uitgaan en is de DGA-taks uitgesteld.

  We zijn heel blij met dit resultaat. ONL heeft alles op alles gezet om deze maatregelen erdoorheen te krijgen. Er is daarbij constructief samengewerkt met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Dit geeft ondernemers, van de zzp’er tot de directeur-grootaandeelhouder (DGA), meer vertrouwen en perspectief in deze vaak uitzichtloze tijd.

  Lees meer over de zes maatregelen

 • Overlevingsprotocol per sector

  ONL begrijpt dat de maatregelen van het noodpakket generiek zijn ingericht om snelheid te maken in de uitvoering. Het is echter ook zaak na te gaan denken over een overlevingsprotocol per sector. De coronacrisis is te langgerekt om enkel in te blijven zetten op generieke maatregelen. ONL denkt graag mee over een invulling per sector, hoe deze weer opgestart zouden kunnen worden. Hierbij moet het uitgangspunt uiteraard de anderhalve meter samenleving zijn, maar het is belangrijk om ondernemers het vertrouwen te geven dat er weer een herstart gaat plaatsvinden. Wanneer dit signaal niet wordt afgegeven, dreigt de onzekerheid toe te nemen met als gevolg een massa aan faillissementsaanvragen.

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft na dit signaal van ONL aan onderzoeksbureau Panteia opdracht gegeven om een doorrekening te maken van de economische effecten op sectoren in de scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB) van 26 maart jl.

  Bekijk het onderzoek

 • Grenswerkers toegevoegd aan de Tozo-regeling

  Op 24 april 2020 heeft de overheid ook grenswerkers toegevoegd aan de Tozo-regeling. Hier hebben we ons in de klankbordgroep Tozo met het ministerie van SZW hard voor gemaakt.

  Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

  Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, is bepaald dat zij hun aanvraag kunnen doen bij de gemeente Maastricht.

 • Aanpassing van de vakantiegeldregeling

  De NOW biedt compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioen- premies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. Daarvoor hanteert het UWV een (vaste) opslag van 30% boven op de loonsom. Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is wel verschuldigd aan de werknemer.

  De vakantieopslag is met ingang van de tweede tranche NOW verhoogd van 30% naar 40%.

 • Verruiming van de werkkostenregeling

  Door de coronacrisis zien veel ondernemers de omzet verdampen maar moeten wel kosten voor huur, personeel of verzekeringen betalen. Naast de economische noodmaatregelen is in deze periode ook deze minder bekende regeling heel belangrijk. ONL heeft samen met brancheorganisaties Platform Promotional Products (PPP) en CLC-VECTA de overheid opgeroepen om de werkkostenregeling tijdelijk te versoepelen. ZIj hebben daarover een open brief gestuurd aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

  Op 28 maart heeft het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor het jaar 2020 verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Dat schreef staatssecretaris Vijlbrief in een kamerbrief. Door de verhoging hebben werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.

 • Kabinet bespreekt en behandelt de tien voorstellen van ONL om de economie weer op te starten

  Na de persconferentie van premier Rutte op 21 april was de teleurstelling onder ondernemers vanzelfsprekend enorm. ONL heeft toen onmiddellijke een extra noodpakket met tien duidelijke voorstellen geformuleerd en gepresenteerd, om enig vertrouwen in de economie te herstellen. Dit voorstel is gisteren gepresenteerd in de Tweede Kamer en een motie om het voorstel te bekijken en ermee aan de slag te gaan, is aangenomen.

  De tien voorstellen op een rij:

  • Verruim de TOGS, de GO en de BMKB
  • Steun de non-bancaire financiers
  • Repareer en verruim de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid
  • Let op: ‘Transitievergoeding sluipmoordenaar NOW-regeling’
  • Schort WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst op
  • Maak ruimte voor uitstel vakantiegeld
  • Ga voor belastingafstel
  • Boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden
  • Steunmaatregelen: dan geen dividend- en bonusuitkeringen
  • Onderzoek overlevingsprotocol per sector

  Meer uitgebreide informatie over de tien voorstellen vind je hier.

 • Ministerie van SZW besluit tot verruiming van de concernbepaling NOW-regeling

  ONL onderzocht in april 2020 de verwachtingen van haar achterban met betrekking tot de personeelskostenregeling. Voor dit onderzoek ondervroeg ONL ondernemers uit alle branches, met personeel. De opvallendste resultaten uit dit onderzoek: Slechts een derde van ondernemers met personeel verwacht geen gebruik te hoeven maken van de NOW-regeling. Ruim veertig procent verwacht personeel te moeten ontslaan, vaak óók medewerkers met vaste contracten. En bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers overweegt een faillissement.

  Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetskomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

  Lees het nieuwsbericht over de verruiming

 • Na onderzoek van ONL: kabinet erkent liquiditeitsproblemen ondernemers

  ‘De coronacrisis in Nederland is een kleine maand oud en bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft al liquiditeitsproblemen of verwacht die binnen enkele maanden. Slechts 17% verwacht geen financiële problemen door de coronacrisis.’ Dit zijn de alarmerende resultaten uit het  onderzoek van begin april via de ONL Ondernemers app.

  Wat heeft ONL met de onderzoeksresultaten gedaan?

  • We hebben ze voorgelegd aan politiek en ministeries. Zij erkennen de liquiditeitsproblemen. ONL heeft dagelijks overleg met beleidsmakers om problemen te adresseren en oplossingen aan te dragen.
  • We hebben een podcast opgenomen waarin Ronald Kleverlaan toelicht wat er nodig is om financieringsmogelijkheden voor ondernemers in Nederland te verbeteren.
  • De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht in het RTLZ Nieuws.
  • De voorpagina van De Telegraaf opende met het artikel ‘mkb-organisaties: banken komen beloftes niet na’.
  • Andere media-optredens van ONL over dit onderwerp vind je hier.
  • Podcasts over de impact van de coronacrisis luister je hier.

  Lees alles over dit onderzoek

 • Na ONL-onderzoek: TOGS-regeling verruimd

  Op vrijdag 27 maart publiceerden minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de uitvoering van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Ondernemers kunnen hiermee een directe ondersteuning krijgen van 4.000 euro belastingvrij om hun omzetverlies door de coronacrisis gedeeltelijk op te vangen. Helaas was de regeling niet direct voor alle getroffen ondernemers. ONL kreeg veel mails en telefoontjes van verbaasde en teleurgestelde ondernemers. De ondernemersorganisatie heeft de SBI-codes van de ontbrekende bedrijven gebundeld en overhandigd aan het ministerie van EZK. OP maandag 30 maart zijn er dan ook meer SBI-codes aan de lijst toegevoegd, zoals groepen ondernemers in de non-food. Raadpleeg de lijst met alle vastgestelde SBI-codes hier.

  De ONL Ondernemers App speelde een belangrijke rol tijdens onze lobby. Bekijk de onderzoeksresultaten

 • Presentatie ondernemersmanifest aan premier Rutte in het Torentje

  Ondernemersorganisatie ONL kreeg de uitnodiging om op 6 mei 2020 naar het Torentje te komen, om het Ondernemersmanifest ‘Overleven en vernieuwen’ aan premier Rutte te overhandigen en toe te lichten. ONL formuleert in dit manifest concrete voorstellen voor het opstarten van de economie. Een routekaart met adviezen aan het kabinet om ondernemend Nederland toekomst- en handelingsperspectief te bieden.

  We zijn er trots op dat wij op de dag dat het kabinet belangrijke versoepelingsmaatregelen in de coronacrisis aankondigde, onze voorstellen aan de premier mochten presenteren.

  Lees hier het persbericht 

   

 • Wet late betalingen van kracht na wetsvoorstel door ONL

  De Wet late betalingen is een initiatief van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA), voormalig Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) en ONL voor Ondernemers. De wet is bedoeld om ondernemers te beschermen tegen onredelijk lange betaaltermijnen. Grote bedrijven kunnen hun kleine leveranciers dan niet langer als bank gebruiken zonder daar de wettelijke handelsrente voor te betalen.Wetsvoorstel ingediend in Tweede Kamer om extreme betaaltermijnen van grote bedrijven jegens leveranciers tegen te gaan.

  Meer informatie

 • Toetsing effect op MKB van nieuwe wet- en regelgeving (motie aangenomen in parlement)

  Mede dankzij ONL zijn er mkb-toetsen geïmplementeerd. Mkb-ondernemers praten al in een vroeg stadium mee over nieuwe wetten en regels die grote gevolgen voor het mkb kunnen hebben. In een panel geven de ondernemers aan of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn. Ook kijken ze of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. Het doel is om regeldruk voor MKB-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Hier lees je meer informatie over de mkb-toets.

  ONL zoekt ook regelmatig ondernemers die nieuwe wetten willen beoordelen, bijvoorbeeld via de Ondernemers App.

 • Herstel WWZ en Loondoorbetaling bij ziekte

  Een van de belangrijkste redenen voor de oprichting van ONL voor Ondernemers in september 2013 was de totstandkoming van het Sociaal Akkoord en de daaruit volgende Wet Werk en Zekerheid. Twee jaar hamerde ONL op de grote negatieve effecten van de WWZ op de economie en arbeidsmarkt. Onze intensieve lobby had effect. ONL is dan ook verheugd met deze eerste stap in het verlagen van het risico van werkgeverschap door een aantal aanpassingen van de WWZ en bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De talloze cases en verhalen van ondernemers vinden eindelijk gehoor.

  Lees het persbericht

 • Na aanhoudende lobby: aanpassing Wet DBA

  De Wet DBA is aangepast, na een lange en intensieve lobby door ONL en partnerorganisaties. Het systeem van modelcontracten is van tafel. Opdrachtgevers en zelfstandig professionals kunnen gewoon weer aan de slag. Wel moet er een andere oplossing komen, zelfstandig professionals hebben een eigen rechtspositie nodig inclusief duidelijke criteria waarbinnen zij als zelfstandig ondernemer kunnen opereren. Vervolgens wordt hier ook de fiscaliteit op afgestemd. Binnen het arbeidsrecht is duidelijk dat begrippen als de gezagsverhouding en de vrije vervangbaarheid niet meer toereikend zijn om te bepalen of iemand werkt in de context van een dienstverband.

  De maatregelen die de Wet DBA moeten vervangen zullen niet vóór 1 januari 2021 inwerking treden. Dit betekent dat de Wet DBA tot 1 januari 2021 van kracht blijft, zij het dat de handhaving van deze wet door de Belastingdienst is opgeschort tot 1 januari 2020, met uitzondering ten aanzien van kwaadwillenden. De opschorting van de handhaving op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen wordt langzaam afgebouwd. Vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

  Lees het persbericht

 • € 1,5 miljard schadeloosstelling rentederivaten

  Benadeelde ondernemers hebben jarenlang gewacht op een afgesproken schadevergoeding door banken inzake het rentederivatenschandaal. Na een lange lobby door ONL is er uiteindelijk een schadeloosstelling van 1,5 miljard vrijgemaakt voor door de banken gedupeerde ondernemers. De schade wordt hiermee op een correcte manier vastgesteld en gecompenseerd. Dit is precies waar ONL voor Ondernemers altijd voor heeft gepleit.

  Lees het persbericht

Hier werken we aan

Het team van ONL werkt momenteel aan onderstaande punten:

 • Betere regeling voor DGA's

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) kunnen bedrijven, die omzetverlies lijden door de coronacrisis, maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen door de overheid. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) staat ook op de loonlijst bij zijn of haar bedrijf. DGA’s keren namelijk loon uit aan zichzelf en betalen loonbelasting.

  ‘Directeur-grootaandeelhouder’ klinkt als een chique term die alleen bij grote bedrijven wordt gebruikt, maar de realiteit is anders. De meeste DGA’s zijn keihard werkende ondernemers met mkb-bedrijven. Gek genoeg valt het overgrote merendeel van de DGA’s buiten de NOW-regeling. ONL stuurde  een open brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit probleem aan te kaarten. Wanneer wij namelijk de werkgelegenheid willen behouden in Nederland, moet er nu ook gerichte aandacht zijn voor de persoonlijke positie van de DGA.

  Lees ook dit nieuwsbericht en bekijk het opiniestuk van Hans Biesheuvel in De Telegraaf

 • Tijdelijke aanpassing van de transitievergoeding

  ONL krijgt veel verontrustende telefoontjes van ondernemers die er serieus over nadenken om faillissement aan te vragen, uit angst voor de transitievergoeding. Ondernemers teren in op hun eigen vermogen en berekenen dat ze straks onvoldoende vermogen of financiële middelen hebben om aan deze vergoeding te voldoen als er noodgedwongen toch van personeel afscheid moeten worden genomen. Dat komt omdat per ingang van de WAB werknemers ook recht hebben op een ontslagvergoeding bij ontslag wegen economische omstandigheden. Dat pakt nu met de uitbraak van de coronacrisis bijzonder ongelukkig uit. De overheid kan faillissementen voorkomen door bij ontslagen als direct gevolg van de coronacrisis het uitbetalen van de transitievergoeding tijdelijk kwijt te schelden. Er kan met werkgevers worden afgesproken dat ontslagen medewerkers dan binnen een x periode weer worden genomen wanneer het bedrijf weer loopt.

 • Opschorten WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst

  De coronacrisis laat duidelijk zien dat de WAB geen rekening houdt met sectoren die afhankelijk zijn van flexibele arbeid – juist nu. Er moet voor flexibele contracten meer WW-premie betaald worden dan voor vaste contracten. Met name voor sectoren zoals de horeca-, agrarische, en de recreatiesector pakt deze wijziging in de wet funest uit. Op de lange termijn kan dit zelf averechts uitpakken, wanneer bedrijven voorzichtig aan weer personeel gaan werven. ONL stelt dan ook voor om de hoge premie tijdelijk op te schorten en alleen de lage premie toe te passen.

 • Belastingafstel

  Het kabinet heeft de belastinginning voor bedrijven tot september 2020 opgeschort. Het is echter nu tijd om van dit uitstel afstel te gaan maken. Ondernemers kunnen niet in de onzekerheid gehouden worden dat ze na de coronacrisis een uitgestelde hap belasting in één keer moeten betalen. Onzekerheid moet waar mogelijk plaats gaan maken voor vertrouwen. ONL pleit voor meer zekerheid voor ondernemingen door middel van het afstellen de belastingen voor ten minste drie maanden in eerste instantie.

 • Boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden

  Een hoop bedrijven zullen de komende maand in grote problemen komen, waardoor faillissementen dreigen. Wanneer een bedrijf een faillissement wil voorkomen, kan surseance aangevraagd worden. De rechter kan bepalen dat een bedrijf dan voor een deel de vaste lasten niet hoeft te betalen en ondertussen met een bewindvoerder het bedrijf financieel kan herinrichten. Voor deze periode is een overbrugging nodig genaamd het boedelkrediet. Banken en andere financiers moeten een garantiestelling krijgen van de staat om ook deze boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden te verschaffen. Hiermee kunnen een hoop bedrijven voor faillissement behoed worden.