Persberichten

Persbericht: Drie ononderhandelbare punten ZZP-beleid

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag
4 december 2014

Drie ononderhandelbare punten.
Vandaag lanceert ONL voor Ondernemers drie ononderhandelbare punten in het zzp-beleid. Eén: zzp’ers zijn ondernemers. Twee: de zelfstandigenaftrek is heilig. Drie: zelfstandig ondernemers moeten de erkenning krijgen die zij verdienen.

Deze drie punten moeten door de politiek ter harte genomen worden. Inmiddels telt Nederland 800.000 zzp’ers. Zij stellen investeringen uit zolang er van overheidswege geen eenduidig en consistent beleid gevoerd wordt. De politiek draagt niet uit dat zij deze ondernemers waardeert voor hun essentiële rol in de economie.

Zzp’ers zijn de oplossing voor het wendbaarder maken van de economie. Zij zijn geen probleem. De grote groep zzp’ers schept in de eerste plaats hun eigen baan en creëert veel toegevoegde waarde door innovatieve ideeën te ontwikkelen en op nieuwe manieren samen te werken. Sommigen groeien door tot grotere ondernemingen, anderen blijven klein. Het staat iedere ondernemer vrij om deze keuze zelf te maken. De politiek moet stoppen om het deze ondernemers expres moeilijk te maken. Geen verplicht pensioen, geen cao-afspraken over zzp’ers. Hard werken moet lonen, niet gestraft worden.

Als je wilt dat de economie gaat groeien moet je deze groep de ruimte geven. De doorgroei van ondernemers moet gefaciliteerd worden, vooral door het verlagen van de lasten op arbeid en het verlagen van het risico dat een werkgever draagt bij het in dienst nemen en houden van medewerkers.

Hans Biesheuvel: “De zzp-discussie die nu voortwoekert brengt grote onrust in de economie. Dit moet stoppen. Ondernemers zijn gebaat bij consistent beleid. Daarop baseer je je investeringen en je strategie. Daarnaast is het ook een kwestie van principe. Als je je bij de KvK hebt ingeschreven ben je ondernemer. Dan moet je ook zo behandeld worden. Ik roep het kabinet dan ook op om op 1 januari een brief te sturen naar alle ondernemers in ons land. Een brief om hen te bedanken voor hun inzet afgelopen jaar, voor hun belastingafdrachten en hun algehele inzet voor de Nederlandse economie.”

Via de volgende link kan je de drie ononderhandelbare punten en de voorbeeldbrief voor het kabinet downloaden:
Drie ononderhandelbare punten.
Voorbeeldbrief voor het kabinet.

Achtergrondinformatie:

Veranderende economie:
De economie en maatschappij zijn de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. De zzp-discussie loopt achter bij deze ontwikkeling en doet geen recht aan hardwerkende zelfstandig ondernemers. Bij de politiek en in de polder ontbreekt de duiding waar het echt om gaat. Mensen redeneren niet meer vanuit het collectief maar maken individueel keuzes hoe zij hun leven inrichten. De groep zzp-ers, de ondernemende helden van Nederland, zal de komende tijd verder groeien. Dit is een positieve ontwikkeling. Het belastingstelsel, de sociale zekerheid en het arbeidsrecht zullen hier echter wel op moeten worden afgestemd.

Pestwetten:
De Beschikking Geen Loonbelasting, de beoogde vervanger van de VAR-wuo lost geen enkel probleem op. De BGL heeft tot doel om de verantwoordelijkheid voor de arbeidsrelatie bij zowel de opdrachtgever als de zelfstandige te leggen. Echter, binnen de huidige praktijk heeft de Belastingdienst voldoende middelen om effectief te handhaven. De BGL zou leiden tot een ongekende verhoging van de regeldruk en huiverigheid bij opdrachtgevers om zelfstandigen in te huren.

Cao-afspraken over de inhuur van zzp’ers:
Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen hoeveel zzp’ers en uitzendkrachten ze inhuren. Zij weten immers het beste wat de juiste balans is binnen het bedrijf. Afspraken in cao’s over de inhuur van externe dienstverleners, zoals zzp’ers en uitzendkrachten, dienen niet algemeen verbindend te worden verklaard.

Zelfstandigenaftrek:
De zelfstandigenaftrek is dé compensatie voor het risico dat ondernemers nemen en geeft hen de financiële ruimte om zich te verzekeren voor hun oude dag en tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het kan niet zo zijn dat er ook maar sprake is van het afbouwen van deze essentiële voorziening.

Groei:
Het huidige beleid is er onvoldoende op geënt om ondernemers, zzp of niet, te laten doorgroeien. De lasten en risico’s omtrent het aannemen en in dienst houden van personeel moeten omlaag. Terwijl de economische seinen weer voorzichtig op groen staan is de risico-aversie bij ondernemers om medewerkers aan te nemen nog steeds hoog.

Schijnzelfstandigheid:
In de sectoren waar schijnzelfstandigheid aan de orde is moet de belastingdienst optreden. Hiervoor heeft zij reeds de middelen tot haar beschikking. Zij kan malafide opdrachtgevers aanpakken en zij kan bij een onterecht afgegeven “Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming” het fiscaal genoten voordeel van de zelfstandigenaftrek terugvorderen. De belastingdienst heeft bij circa 1500 ondernemers een controle uitgevoerd of zij terecht fiscale ondernemersfaciliteiten genieten. Op een totaal van 500 000 afgegeven VAR-verklaringen (zie bijdrage Professor Leo Stevens bij Hoorzitting Tweede Kamer, pagina 10). Om schijnzelfstandigheid aan te pakken moet er dus in eerste instantie binnen de huidige kaders worden gehandhaafd.

Over de omvang van het aantal verkapte dienstverbanden en het aantal schrijnende situaties lopen de schattingen uiteen van 2% tot 14%. Deze schatting is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (zie rapport Actal, pagina 2). Het lopende Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) zal naar verwachting meer duidelijkheid scheppen over deze aantallen. Beleidskeuzes dienen te worden uitgesteld totdat het IBO haar definitieve rapport publiceert. Dit rapport wordt in het tweede kwartaal van 2015 verwacht.