Nieuws

Expertvisie XI – mr. Theo Gommer – Pensioen in eigen beheer, de stand van zaken

Pensioen in eigen beheer, de stand van zaken

Al eerder informeerde ik u over het wetsvoorstel ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer’. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer stemt 20 december.

De reeds bekende 3 varianten zijn qua invulling niet veranderd. Het pensioen kan dus tegen de fiscale waarde worden afgekocht met een mooie korting van 34,5% in 2017. Daarnaast kan het pensioen, ook weer tegen de fiscale waarde, worden omgezet in een een Oudededagsverplichting. Als niet wordt gekozen blijft het opgebouwde pensioen gewoon staan en wordt (te zijner tijd) regulier uitgekeerd.

Alle lopende pensioentoezeggingen moeten uiterlijk per 31 maart 2017 premievrij gemaakt. Dat was per 31-12-3016, maar omdat ook de formele zaken goed geregeld moeten worden heeft Wiebes 3 maanden extra gegeven.

Ook voor het terughalen van pensioenkapitaal van een verzekeraar naar de eigen BV heeft een DGA extra tijd, dus tot 1 april 2017 gekregen. Alleen het verzoek moet dan gedaan zijn, de administratieve afhandeling mag daarna nog plaatsvinden.

Dan de positie van de partner. Hier spelen drie zaken. Allereerst hoe ziet het partnerpensioen eruit na een van de 3 keuzes. Als dit pensioen niet ‘hoog genoeg’ is moet c.q. kan er bijverzekerd worden. Dat daarbij ook gekeken wordt naar overige (privé) voorzieningen en vermogen is logisch. Het is dus meer een kwestie van in kaart brengen en keuzes maken.

Vervolgens de gevolgen bij een eventuele echtscheiding. Met name de DGA die op huwelijkse voorwaarden is getrouwd moet – of beter kan – hierbij afspraken maken met de partner. Of er überhaupt gecompenseerd moet worden is de eerste vraag. De vervolgvraag is dan hoeveel? Een goede en pragmatische oplossing is bij omzetting in een Oudedagsverplichting om de helft daarvan te verdelen. Dus ‘vergelijkbaar’ als bij een huidige scheiding met toepassing van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, waarbij het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de huwelijkse jaren voor de ex is (en hele opgebouwde nabestaandenpensioen). Dat dit wellicht minder is dan de waarde van het recht van de partner bij een echtscheiding ‘nu’ is mijns inziens niet zo relevant. Immers, het is maar een benadering en ook op grond van de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding mogen echtgenoten afwijkende afspraken maken. Het is mijns inziens sowieso al vreemd om met het oog op een eventuele echtscheiding afspraken te maken. Als de partner niet wil instemmen, dan tekent deze toch niet?!

Tot slot is de vraag of dit alles kan zonder dit notarieel vast te leggen. Vooralsnog is Wiebes van mening dat een gang naar de notaris niet nodig is. Daar sluit ik mij ook vanuit civiel juridisch oogpunt bij aan. Dat wil niet zeggen dat het vastleggen bij de notaris niet het ‘laatste slot op de deur’ moet of kan zijn.

Overigens moet het aanwijzen van de partner als begunstigde voor de uitkering bij overlijden uit de Oudedagsverplichting altijd testamentair en dus via de notaris.

Graag verwijs ik u tot slot ook naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel zinnige pensioeninformatie!

Ook kunt u het whitepaper DGA uitfaseren pensioen in eigen beheer downloaden!

 

TheoGommer-Website (533x800)