CoronaNieuws

ONL zet de belangrijkste informatie op een rij

Laatste stand van zaken: 20 mei 2020

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Op 20 mei 2020 heeft de Rijksoverheid een verlening en uitbreiding van het noodpakket banen economie aangekondigd. Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart). Alle nieuwe of verlengde maatregelen, met eventuele aanpassingen zijn hieronder samengevat en worden continu geactualiseerd.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Voor: Bedrijven die van maart – mei 2020 aanspraak maakten op de TOGS-regeling

Op 20 mei kondigde het kabinet het Noodpakket 2.0 aan. Het eerste Noodpakket banen en cconomie dat gold van maart tot en met mei 2020 loopt bijna op zijn einde. Het kabinet heeft op 20 mei duidelijkheid gegeven over de ondersteuning in de periode na 1 juni 2020. Het kabinet wil naast de loonkosten meer dekking  geven op de vaste kosten, daar is deze regeling voor bedoeld.

De tegemoetkoming vaste lasten mkb kan oplopen tot 20.000 euro en is per bedrijf voor de looptijd van drie maanden, juni tot en met augustus. Er moet ten minste sprake zijn van een omzetderving van 30%. Naarmate het bedrijf groter is en de omzetderving oploopt kan er aanspraak gemaakt worden op een hogere tegemoetkoming tot aan 20.000 euro.

Net als bij de TOGS-regeling kan een aanvraag gedaan worden bij de RVO. Deze tegemoetkoming geldt als de opvolger en daarmee de vervanging van de TOGS in het Noodpakket 2.0, dat in werking treedt vanaf 1 juni 2020.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Let op: Deze regeling kan je aanvragen tot en met 26 juni!

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO
Voor: Ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen van deze tegemoetkoming is mogelijk tussen 27 maart 2020 en 26 juni 2020.

We hebben de details van de TOGS-regeling en de sectoren die hiervoor in aanmerking komen voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV
Voor: Werkgevers

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Verwacht je een omzetverlies van minimaal 20% over een aangesloten periode van 3 maanden? Is de omzetdaling in deze periode het gevolg van buitengewone omstandigheden die bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen? Dan kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze maatregel:

 • Je hebt een omzetverlies van minimaal 20% als gevolg van (maatregelen rondom) coronavirus;

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten
Voor: Zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen tot 31 augustus 2020 een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), die uitgevoerd wordt door gemeenten.

De regeling voorziet in twee vormen van ondersteuning:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Bedrijven in het middensegment

De GO-regeling is bedoeld voor bedrijven in het middensegment. Het is een borgstellingsregeling van de overheid, voor krediet van banken aan bedrijven. De overheid heeft de GO-regeling sinds 7 april nogmaals verder opgerekt. Voor kredieten tussen de 1,5 miljoen en 50 miljoen euro geeft de overheid nu een garantstelling van 80%. Het maximum aan te vragen krediet per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Het budget voor deze garantiestelling was 1,5 miljard euro. Dit budget is verhoogd naar 10 miljard euro, zodat meer ondernemers een garantiestelling kunnen krijgen voor een krediet. Het aanvraagproces verandert niet.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: MKB

De BMKB-regeling is specifiek bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Het is een borgstellingsregeling vanuit de overheid voor kredieten van banken aan bedrijven. Door de borgstelling kunnen bedrijven zonder onderpand toch geld lenen bij de bank. De overheid heeft de BMKB-regeling momenteel opgerekt. De garantstelling voor kredieten is opgerekt van 50% naar 75% per lening, de overheid staat voor 90% garant bij deze garantstelling. Het provisiebedrag is per 7 april verlaagd. Het garantiebudget van de overheid is opgehoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro, om zo voor meer kredieten garant te kunnen staan.Het aanvraagproces van krediet is niet gewijzigd.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Uitstel van belasting en verlaging rente en boetes

Om ondernemers direct tegemoet te komen voor het verlies van omzet door de noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid, heeft het kabinet besloten tot het uitstellen van het betalen van belastingen door ondernemers. Het ging hierbij in eerste instantie om een periode van 3 maanden waarin ondernemers geen loon-, omzet-, vennootschaps- en winstbelasting hoeven te betalen. De eerste 3 maanden uitstel worden direct toegekend. Pas achteraf checkt de belastingdienst de rechtmatigheid van de aanvraag tot uitstel op basis van het feit of het bedrijf behoort tot de getroffen sectoren.

We hebben de details van deze maatregel voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitvoering: Kredietverstrekkers
Voor: MKB

Als aanvulling op het Noodpakket Banen en Economie hebben minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) aangekondigd. Dit is een regeling voor kleinere bedrijven die als gevolg van de coronacrisis behoefte hebben aan een overbruggingskrediet van 10 tot 50 duizend euro. Door deze regeling kun je gemakkelijker een lening aangaan bij je kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank.

De overheid zal garant staan voor 95% van de lening, de bank staat garant voor de overige 5%. Vooraf dient een provisie betaald te worden van 2% van de lening en de rente op de lening bedraagt 4%. Wanneer een bedrijf in 2019 of over de afgelopen drie jaar winstgevend was, komt deze onderneming in aanmerking voor de KKC-regeling. Op die basis besluiten banken of ze een krediet verschaffen onder deze regeling. De looptijd van de kredieten is vijf jaar. De overheid heeft 713 miljoen euro uitgetrokken om tegemoet te komen aan de aanvragen. De bewindslieden verwachten tienduizenden ondernemers te kunnen helpen met deze regeling.

Doordat de garantie van de staat binnen deze regeling is vergroot, hoopt het kabinet dat leningen makkelijker verstrekt worden door banken. Dit verloopt nu soms nog moeizaam en traag. Ook gaat het binnen deze KKC-regeling specifiek om kleine kredieten om bedrijven snel te helpen in deze bizarre tijd. Banken hebben toegezegd het proces te standaardiseren, waardoor de aanvraag en toekenning soepeler en vlotter zou moeten verlopen. Het doel is dat de regeling open is vanaf half mei, bij banken en andere kredietverstrekkers.

 • Neem contact op met je bank of financier voor een aanvullende lening.
 • Je aanvraag wordt makkelijker goedgekeurd doordat de garantie vanuit de overheid is verhoogd.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Ondernemers

Qredits is een non-bancaire financier die kredieten verschaft aan ondernemers tot 250.000 euro. Ook leveren zij een grote service aan ondernemers in de vorm van coaching om een onderneming te laten floreren. De overheid waardeert de inzet en het specifieke aanbod van Qredits dat zij leveren aan een startende doelgroep van ondernemers. Kleine ondernemers worden momenteel hard geraakt. Vanwege deze reden stelt de overheid 6 miljoen euro beschikbaar aan Qredits om uitstel van betaling voor hun klanten te bewerkstelligen. Daarnaast wordt de rente die Qredits heeft vastgesteld voor hun klanten, verlaagd. De overheid verwacht dat Qredits 3.000 tot 6.000 ondernemers kan ondersteunen door deze maatregelen. Aangezien de inzet van Qredits goed verloopt, hebben ze nogmaals 25 miljoen euro ontvangen van de staat om renteverlaging, uitstel tot aflossing en het aanbieden van kredieten te bewerkstelligen.

 • Heb je een lening bij Qredits, dan kun je gebruik maken van uitstel van betaling volgens de kaders die Qredits hiervoor heeft opgesteld.
 • Ook wordt er een renteverlaging doorgevoerd voor de kredieten die Qredits heeft uitstaan.

Herverzekering leverancierskredieten

Door: Ministerie van Financiën
Voor: Bedrijven die gebruik maken van leverancierskrediet

Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit doorgaans zo’n verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. Maar door de coronacrisis zijn hier problemen mee ontstaan, omdat veel kredietverzekeraars huiverig zijn geworden om verzekeringen af te sluiten.

De overheid heeft daarom op 7 april besloten zich garant te stellen door leverancierskredieten te herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Dit moet leveranciers de benodigde zekerheid geven en ervoor zorgen dat de keten sterk blijft. Kredietverzekeringen zijn voor de overheid een belangrijk smeermiddel voor de Nederlandse economie dat niet mag wegvallen.

De details van de herverzekeringsregeling worden op dit moment uitgewerkt. Voordat de herverzekering in werking kan treden dient deze goedgekeurd te worden door de Europese Commissie. Staatssecretaris Vijlbrief verwacht dat deze regeling net als eerdere vergelijkbare regelingen van andere Europese lidstaten zal worden goedgekeurd.

Financiering via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Door: Per provincie ingerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
Voor: Bedrijven zonder kredietrelatie bij een bank

Banken en alternatieve financiers hebben momenteel de mogelijkheid BMKB-C kredieten te verlenen. Hiervoor geeft de staat een hogere garantie dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen zij met lagere voorwaarden makkelijker kredieten aan ondernemers verschaffen, die nu getroffen worden in de coronacrisis. De banken hebben echter met grote capaciteitsproblematiek te kampen, aangezien de kredietaanvragen veel hoger liggen dan gebruikelijk. Hierin geven banken voorrang aan klanten die al een kredietrelatie bij hen hebben. Hierdoor vallen een hoop ondernemers buiten de boot, waaronder start- en scale-ups.

Het kabinet heeft de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in stelling gebracht om kredieten te gaan aanbieden aan start- en scaleups en innovatieve mkb’ers. Deze regeling heet de Corona-Overbrugginsregeling of ook wel COL. Hiervoor heeft het ministerie van economische zaken in eerste instantie de ROM’s 100 miljoen euro budget gegeven. Invest-NL heeft hier een budget van 100 miljoen bovenop gelegd, waardoor het totaal uitkomt op 200 miljoen euro. De ROM’s kunnen met deze COL vanuit hun provincie overbruggingskrediet gaan verschaffen aan getroffen deze ondernemers die elders buiten de boot zijn gevallen.

De ROM’s gaan met de COL kredieten verschaffen van 50.000 euro tot 2 miljoen euro, tegen een rentepercentage van 3%. Leningen die boven 250.000 euro uitstijgen wordt er een cofinanciering, bijvoorbeeld door aandeelhouders, verwacht van 25% van het gevraagde bedrag. Het kabinet wil met de ROM’s snelheid zetten op de uitvoering van deze specifieke regeling. Zo worden aanvragen onder een half miljoen euro afgehandeld binnen vier tot negen werkdagen. Voor leningen boven dit bedrag is het streven om de aanvraag te beoordelen binnen drie weken.

Op 20 mei heeft het kabinet aangegeven in het Noodpakket 2.0 nogmaals 150 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de COL regeling in de maanden juni tot en met augustus.

Aanvullende maatregelen cultuursector

Door: Ministerie van OCW
Voor: Bedrijven in de cultuursector

Bedrijven in de cultuursector kunnen net als andere organisaties gebruik maken van het noodpakket aan maatregelen van de overheid, zoals de TOGS-regeling. Daarnaast neemt de overheid een aantal specifieke aanvullende maatregelen voor deze sector. Deze moeten ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. Wat op dit moment bekend is:

 • Culturele activiteiten, zoals voorstellingen en concerten zonder vergunningsplicht, zijn tot en met 19 mei verboden
 • Publieke locaties zoals bioscopen, theaters en concertzalen zijn tot en met 19 mei gesloten
 • Evenementen met vergunningsplicht zijn tot en met 1 september verboden
 • Huur rijksgesubsidieerde musea 3 maanden opgeschort
 • Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door
 • Het kabinet stelt €300 miljoen beschikbaar voor de cultuursector in het algemeen om banen te kunnen behouden
 • De cultuursector heeft samen met de ministeries OCW, EZK en VWS een voucherregeling voor gekochte kaartjes gerealiseerd. De uitvoering van deze regeling is te vinden op bewaarjeticket.nl.

Details over deze maatregelen lees je in dit overzicht van de Rijksoverheid.

Maatregelen agrarische sector

Door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Voor: Land- en tuinbouwbedrijven en visserij- en aquacultuurbedrijven.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de Borgstelling Landbouw (BL) te verruimen met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Met ingang van woensdag 18 maart 2020 staat het kabinet met deze extra module borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Op 10 april werd bekend dat ook visserij- en aquacultuurbedrijven met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik kunnen maken. Deze borgstelling geldt niet alleen voor de productie, maar ook voor de verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten.

Hoe werkt de BL-C?
Met BL-C kun je een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,5 miljoen (€ 2,8 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heb je die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? Je kunt boven op het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.

 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen.
 • Je kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 0.5% en bij andere bedrijven 1.5%.
 • Je persoonlijke borgstelling is 10% van het BL-C krediet.
 • Je kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.
 • Je vraagt de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) niet zelf aan, dit doet jouw bank of financier.

Daarnaast is op 8 Mei de Regeling Tegemoetkoming Agrarische sector definitief geworden. Meer over deze regeling lees je hier.

Toeristen- en gemeentebelastingen

Door: Rijksoverheid / gemeenten
Voor: Ondernemers

Het kabinet overlegt met gemeenten over het stopzetten en intrekken van (voorlopige) aanslagen aan ondernemers. Houd alle relevante informatiekanalen van jouw eigen gemeente in de gaten, een aantal gemeenten komen bijvoorbeeld met uitstel van gemeentelijke belastingen

Lees hier de brief van gemeente Den Haag aan ondernemers

Internationaal ondernemen

Internationale handel wordt flink geraakt door de coronacrisis. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel kondigde 26 maart een pakket aan maatregelen aan om handelsstromen op gang te houden. 20 mei werd bekend welke maatregelen inmiddels zijn doorgevoerd en welke toekomstige maatregelen we kunnen verwachten om ondernemers op het gebied van internationale handel te helpen. Uiteraard houdt ONL de laatste stand van zaken bij en zet daarom graag de belangrijkste punten op een rij:

Exportkredietverzekeringen
Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, heeft het kabinet de volgende maatregelen genomen op de exportkredietverzekeringen:

 • Dekking van kortlopende exportkredieten: Voorheen werden alleen exportkredieten met een looptijd langer dan twee jaar gedekt. Nu worden exportkredieten met een looptijd korter dan 2 jaar ook gedekt.
 • Het in verzekering nemen van indirecte exporttransacties: Bedrijven die normaal sterk afhankelijk zijn van de export kunnen nu inkomsten generen door binnenlandse kapitaalgoederentransacties of aannemingswerken te verzekeren.
 • Verruiming landenbeleid en landenplafonds: Het is nu mogelijk om meer transacties aan te brengen in meer landen.
 • Het bieden van exportkredietgaranties op bestaande leningen: Hiermee kunnen banken voor bestaande exportleningen alsnog financiering aantrekken.
 • Verhoging van gedekt percentage op contragaranties en werkkapitaaldekkingen: Het verhogen van het dekkingspercentage zorgt voor beter financierbare transacties en meer liquiditeit voor exporteurs.
 • Tijdelijke afschaffing van de aanbetalingsvereiste van 5% bij contracten: Afnemers hoeven bij het in werking treden van een transactie geen directe aanbetaling van 5% te doen. Deze betaling kan op een later moment, maar uiterlijk bij levering, worden gedaan. Vereist blijft dat er minimaal 15% uit eigen middelen wordt betaald door een afnemer.
 • Fast Track goedkeuringsproces: Voor evident spoedeisende zaken als gevolg van de Corona crisis kunnen exporteurs gebruik maken van een Fast Track goedkeuringsproces. Door middel van dit proces kunnen bepaalde transacties snel worden goedgekeurd.

Kijk voor meer informatie over het steunpakket bij Atradius Dutch State Business (ADSB). Zij voeren de exportkredietverzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid.

Agendapunten
Om de internationale handel zo goed mogelijk op gang te houden wil het kabinet  naast de al genomen maatregelen meer specifieke maatregelen nemen. De volgende punten staan dan ook op de agenda van het kabinet:

 • Uitvoeren Internationale Actieagenda COVID-19
 • Introduceren kickstart-vouchers voor coaching
 • Financieren extra studies kansrijke markten
 • Uitbreiding ondernemers trainingsprogramma’s
 • Organiseren digitale handelsmissies
 • Faciliteren deelname (digitale) beurzen
 • Uitbreiding informatievoorziening van Nederlandse posten in het buitenland
 • Faciliteren van contact met relevante lokale partijen door Nederlandse posten in het buitenland
 • Financieren van projecten over de grens waar de markt tekortschiet door middel van Invest International (nog in oprichting)
 • Verdere samenwerking in EU-verband om economisch herstel te bevorderen

Nu internationale ambities? Dit kan je doen!
Het coronavirus heeft vergaande gevolgen voor ondernemers die internationaal (willen) opereren. Wat kan je hier tegen doen? ONL-voorzitter Hans Biesheuvel was onlangs op bezoek bij Guido Jacobs, mede-eigenaar en directeur van Export Partner. Samen hebben zij een ONL-podcast opgenomen over de uitdagingen en kansen voor ondernemers in het buitenland, ze staan ook stil bij de impact van het coronavirus. Jacobs adviseert om je vooral niet te laten stoppen in je ambitie. ‘Wordt creatief, blijf doorgaan, ga contacten desnoods online aan. Zorg dat je nu de basis legt zodat je na het virus gelijk aan de slag kunt.’
Nieuwsgierig? Je kunt de podcast hier terugluisteren.

Gerald Baal van Transfer LBC adviseert ondernemers om de export- en internationaliseringsplannen niet in de ijskast te zetten, maar te blijven zaaien om op termijn in ieder geval nog te kunnen oogsten. Doe je dat niet, dan weet je zeker dat je voorlopig geen omzet uit het buitenland gaat halen. Bedrijven kunnen hierbij geholpen worden, geheel of gedeeltelijk vergoed door de overheid via de coronapleister. Download hier de pdf Coronapleister Internationaal Zakendoen.

ONL notitie internationaal ondernemen
Op 11 mei heeft ONL aan alle kamerleden de notitie internationaal ondernemen gestuurd. Lees de notitie