CoronaNieuws

ONL zet de belangrijkste informatie op een rij

Laatste update: 30 september 2020

De Rijksoverheid biedt ondernemers en werkenden de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Alle maatregelen, met eventuele aanpassingen, zijn hieronder samengevat.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - wordt nu uitgewerkt

Baangerelateerde investeringskorting 

Door: Ministerie van Financiën, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Voor: Bedrijven

De Nederlandse economie krijgt door de coronacrisis flinke klappen. Naar verwachting zullen de investeringen in 2020 en 2021 en mogelijk ook daarna sterk dalen. Het kabinet vindt het van groot belang dat de investeringen zo veel mogelijk op peil blijven, zodat de tijdelijke economische terugval geen langdurig karakter krijgt. De doelstelling van de BIK is daarom het stimuleren en naar voren halen van investeringen van bedrijven tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus.

De BIK wordt op dit moment uitgewerkt door het kabinet. Wat al bekend is:

 • BIK heeft een looptijd van 2 jaar en er is een budget van €4 miljard voor gereserveerd (€2 miljard per jaar).
  • Specifiek gaat het om investeringen aangegaan na 1 oktober 2020 en welke volledig gedaan zijn voor 31 december 2022.
 • Het doel van de BIK is baanbehoud tijdens periodes met lage investeringen. Het is de bedoeling dat bedrijven investeringen niet uitstellen tot “betere tijden”, maar juist in tijden van crisis gaan investeren. Deze investeringen, gedaan tijdens deze periode, leveren dan een nader te bepalen afdrachtvermindering op de loonheffing op.
  • Doel hier is dus het behouden van banen door de personeelskosten voor bedrijven te verlagen.
  • Regeling is gelijk voor alle bedrijven, een bedrijf hoeft niet winstgevend te zijn om in aanmerking te komen.
 • Belangrijk: De volledige investering moet afgerond zijn voor 31 december 2022 en het moet gaan om nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. De nieuwe bedrijfsmiddelen moeten binnen 6 maanden na het afronden van de laatste investering in gebruik genomen zijn. Deze maatregel is dus niet bedoeld voor noodlijdende bedrijven met een lage investeringscapaciteit.
 • Verwachting van het ministerie is dat 60% van de bedrijven die gebaat zijn bij deze maatregel, MKB bedrijven zijn.
 • Voor bedrijven heeft het gebruik van de BIK geen effect op hun mogelijkheden om van andere regelingen gebruik te maken, de BIK is bedoeld als additionele maatregel.

Uitstel van belasting

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari.

We hebben de details van deze maatregel voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Voor: mkb-bedrijven

De TVL is verlengd tot 30 juni 2021. Het maximale bedrag per bedrijf voor de belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd naar €90.000. De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen via RVO. Voor iedere periode (okt-nov-dec/jan-feb-maa/apr-mei-jun) moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen. Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten in 3 maanden i.p.v. 4 maanden. Na 1 januari 2021 wordt de TVL afgebouwd; de grens voor omzetverlies wordt verhoogd (tot 31 december 2020 minimaal 30% omzetverlies). De overige voorwaarden van de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%.

Op 20 mei kondigde het kabinet het Noodpakket 2.0 aan. Het eerste Noodpakket banen en economie dat gold van maart tot en met mei 2020 loopt bijna op zijn einde. Het kabinet heeft op 20 mei duidelijkheid gegeven over de ondersteuning in de periode na 1 juni 2020. Het kabinet wil naast de loonkosten meer dekking geven op de vaste kosten, daar is deze regeling voor bedoeld.

Mkb-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers, krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Maak je daarnaast gebruik van de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)? Dan wordt de TVL gezien als omzet in de NOW-regeling. Dit leidt tot een lagere subsidievaststelling bij de NOW.

Net als bij de TOGS-regeling kan een aanvraag gedaan worden bij de RVO. Deze tegemoetkoming geldt als de opvolger en daarmee de vervanging van de TOGS in het Noodpakket 2.0, dat in werking treedt vanaf 1 juni 2020.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KvK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

De vaste lasten worden berekend via een vaste norm van de vaste lasten ten opzichte van de omzet per sector. De subsidie wordt vervolgens bepaald op basis van de hoogte van de omzet in een referentieperiode (standaard is dat de periode juni-september 2019), de mate van het omzetverlies in de betreffende maanden in 2020 ten opzichte van de referentieperiode en de hoogte van de vaste lasten. Vervolgens wordt daarvan 50% vergoed. Een ondernemer met 100% omzetverlies krijgt dus 50% van zijn of haar (berekende) vaste lasten vergoed. Je krijgt van de subsidie een voorschot van 80% uitgekeerd. NA afloop van de subsidieperiode (oktober) wordt het resterende bedrag uitbetaald.

TVL aanvragen? Dat kan via de website www.rvo.nl/tvl

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV
Voor: Werkgevers

NOW 3.0

Onder het nieuwe steunpakket wordt de NOW verlengd met negen maanden, tot 1 juli 2021, in drie tijdsvakken van drie maanden. Voor het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van 20% in aanmerking voor de NOW, vanaf het tweede tijdvak (januari 2021) bij een omzetdaling van 30%. Er is een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages over de drie periodes; van 80% naar 70% en 60% respectievelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De ontslagboete wordt losgelaten. Als laaste aanpassing van de NOW wordt het maximaal te vergoeden loon per werknemer in het derde tijdvak verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdsvak (1 oktober tot en met 31 december). Ook als je als werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 en NOW 2 kan je als werkgever gebruik maken van de NOW 3.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Tijdelijke overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV
Voor: Flexwerkers

U kunt de tegemoetkoming TOFA niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten.

De TOFA-regeling is bedoeld voor flexwerkers die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling, en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. Wie in februari meer dan 400 euro aan bruto-inkomsten (drempelbedrag) had en in april meer dan in de helft daarvan is verloren, komt in aanmerking voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze maatregel:

 • Je was op 1 april 2020 18 jaar of ouder en hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt
 • Je sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Je sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Je sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
 • Je sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan je sv-loon over februari 2020.
 • Je kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in je inkomsten.
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heb je de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud. Dit dien je schriftelijk te verklaren.

Flexwerkers die gebruik willen maken van de TOFA-regeling kunnen naar verwachting 22 juni een aanvraag indienen bij het UWV. De komende week werkt UWV hard aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. Verdere details lees je in dit overzicht op de website van het UWV.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Let op: Deze regeling kan je aanvragen tot en met 26 juni!

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO
Voor: Ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen van deze tegemoetkoming is mogelijk tussen 27 maart 2020 en 26 juni 2020.

We hebben de details van de TOGS-regeling en de sectoren die hiervoor in aanmerking komen voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten
Voor: Zelfstandigen

Op maandag 28 september heeft het kabinet in een persconferentie in verband met aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd dat de beperkte vermogenstoets niet per 1 oktober 2020 in de Tozo 3 wordt ingevoerd. De vermogenstoets komt voorlopig helemaal te vervallen.

Het kabinet realiseert zich dat gemeenten zich al geruime tijd hebben voorbereid op de uitvoering van de Tozo met een beperkte vermogenstoets. Deze wijziging komt op een laat moment en vergt aanpassingen in de uitvoering. Dit kan betekenen dat de aanvraag voor Tozo niet eerder dan bijvoorbeeld half oktober kan worden gedaan, maar wel met terugwerkende kracht tot 1 oktober.

De Tozo-regeling is verlengd tot eind juni 2021. Tozo 3-ontvangers kunnen vanaf 1 januari 2021 ook aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie, gefaciliteerd door gemeenten. Met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten opzichte van Tozo 2. Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Bedrijven in het middensegment

GO-C en KKC hebben een looptijd tot en met 31 december 2020.

De GO-regeling is bedoeld voor bedrijven in het middensegment. Het is een borgstellingsregeling van de overheid, voor krediet van banken aan bedrijven. De overheid heeft de GO-regeling sinds 7 april nogmaals verder opgerekt. Voor kredieten tussen de 1,5 miljoen en 50 miljoen euro geeft de overheid nu een garantstelling van 80%. Het maximum aan te vragen krediet per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Het budget voor deze garantiestelling was 1,5 miljard euro. Dit budget is verhoogd naar 10 miljard euro, zodat meer ondernemers een garantiestelling kunnen krijgen voor een krediet. Het aanvraagproces verandert niet.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: MKB

 • BMBK, GO-C, KKC blijven na 1 oktober 2020 beschikbaar.
 • BMKB-C heeft een looptijd tot 1 april 2021.

De BMKB-regeling is specifiek bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Het is een borgstellingsregeling vanuit de overheid voor kredieten van banken aan bedrijven. Door de borgstelling kunnen bedrijven zonder onderpand toch geld lenen bij de bank. De overheid heeft de BMKB-regeling momenteel opgerekt. De garantstelling voor kredieten is opgerekt van 50% naar 75% per lening, de overheid staat voor 90% garant bij deze garantstelling. Het provisiebedrag is per 7 april verlaagd. Het garantiebudget van de overheid is opgehoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro, om zo voor meer kredieten garant te kunnen staan.Het aanvraagproces van krediet is niet gewijzigd.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitvoering: Kredietverstrekkers
Voor: MKB

GO-C en KKC hebben een looptijd tot en met 31 december 2020.

Als aanvulling op het Noodpakket Banen en Economie hebben minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) aangekondigd. Dit is een regeling voor kleinere bedrijven die als gevolg van de coronacrisis behoefte hebben aan een overbruggingskrediet van 10 tot 50 duizend euro. Door deze regeling kun je gemakkelijker een lening aangaan bij je kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank.

De overheid zal garant staan voor 95% van de lening, de bank staat garant voor de overige 5%. Vooraf dient een provisie betaald te worden van 2% van de lening en de rente op de lening bedraagt 4%. Wanneer een bedrijf in 2019 of over de afgelopen drie jaar winstgevend was, komt deze onderneming in aanmerking voor de KKC-regeling. Op die basis besluiten banken of ze een krediet verschaffen onder deze regeling. De looptijd van de kredieten is vijf jaar. De overheid heeft 713 miljoen euro uitgetrokken om tegemoet te komen aan de aanvragen. De bewindslieden verwachten tienduizenden ondernemers te kunnen helpen met deze regeling.

Doordat de garantie van de staat binnen deze regeling is vergroot, hoopt het kabinet dat leningen makkelijker verstrekt worden door banken. Dit verloopt nu soms nog moeizaam en traag. Ook gaat het binnen deze KKC-regeling specifiek om kleine kredieten om bedrijven snel te helpen in deze bizarre tijd. Banken hebben toegezegd het proces te standaardiseren, waardoor de aanvraag en toekenning soepeler en vlotter zou moeten verlopen. Het doel is dat de regeling open is vanaf half mei, bij banken en andere kredietverstrekkers.

 • Neem contact op met je bank of financier voor een aanvullende lening.
 • Je aanvraag wordt makkelijker goedgekeurd doordat de garantie vanuit de overheid is verhoogd.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Ondernemers

Qredits is een non-bancaire financier die kredieten verschaft aan ondernemers tot 250.000 euro. Ook leveren zij een grote service aan ondernemers in de vorm van coaching om een onderneming te laten floreren. De overheid waardeert de inzet en het specifieke aanbod van Qredits dat zij leveren aan een startende doelgroep van ondernemers. Kleine ondernemers worden momenteel hard geraakt. Vanwege deze reden stelt de overheid 6 miljoen euro beschikbaar aan Qredits om uitstel van betaling voor hun klanten te bewerkstelligen. Daarnaast wordt de rente die Qredits heeft vastgesteld voor hun klanten, verlaagd. De overheid verwacht dat Qredits 3.000 tot 6.000 ondernemers kan ondersteunen door deze maatregelen. Aangezien de inzet van Qredits goed verloopt, hebben ze nogmaals 25 miljoen euro ontvangen van de staat om renteverlaging, uitstel tot aflossing en het aanbieden van kredieten te bewerkstelligen.

 • Heb je een lening bij Qredits, dan kun je gebruik maken van uitstel van betaling volgens de kaders die Qredits hiervoor heeft opgesteld.
 • Ook wordt er een renteverlaging doorgevoerd voor de kredieten die Qredits heeft uitstaan.

Herverzekering leverancierskredieten

Door: Ministerie van Financiën
Voor: Bedrijven die gebruik maken van leverancierskrediet

Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit doorgaans zo’n verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. Maar door de coronacrisis zijn hier problemen mee ontstaan, omdat veel kredietverzekeraars huiverig zijn geworden om verzekeringen af te sluiten.

De overheid heeft daarom op 7 april besloten zich garant te stellen door leverancierskredieten te herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Dit moet leveranciers de benodigde zekerheid geven en ervoor zorgen dat de keten sterk blijft. Kredietverzekeringen zijn voor de overheid een belangrijk smeermiddel voor de Nederlandse economie dat niet mag wegvallen.

De details van de herverzekeringsregeling worden op dit moment uitgewerkt. Voordat de herverzekering in werking kan treden dient deze goedgekeurd te worden door de Europese Commissie. Staatssecretaris Vijlbrief verwacht dat deze regeling net als eerdere vergelijkbare regelingen van andere Europese lidstaten zal worden goedgekeurd.

Financiering via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Door: Per provincie ingerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
Voor: Bedrijven zonder kredietrelatie bij een bank

Banken en alternatieve financiers hebben momenteel de mogelijkheid BMKB-C kredieten te verlenen. Hiervoor geeft de staat een hogere garantie dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen zij met lagere voorwaarden makkelijker kredieten aan ondernemers verschaffen, die nu getroffen worden in de coronacrisis. De banken hebben echter met grote capaciteitsproblematiek te kampen, aangezien de kredietaanvragen veel hoger liggen dan gebruikelijk. Hierin geven banken voorrang aan klanten die al een kredietrelatie bij hen hebben. Hierdoor vallen een hoop ondernemers buiten de boot, waaronder start- en scale-ups.

Het kabinet heeft de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in stelling gebracht om kredieten te gaan aanbieden aan start- en scaleups en innovatieve mkb’ers. Deze regeling heet de Corona-Overbrugginsregeling of ook wel COL. Hiervoor heeft het ministerie van economische zaken in eerste de ROM’s 400 miljoen euro budget gegeven. De ROM’s kunnen met deze COL vanuit hun provincie overbruggingskrediet gaan verschaffen aan getroffen deze ondernemers die elders buiten de boot zijn gevallen.

De ROM’s gaan met de COL kredieten verschaffen van 50.000 euro tot 2 miljoen euro, tegen een rentepercentage van 3%. Leningen die boven 250.000 euro uitstijgen wordt er een cofinanciering, bijvoorbeeld door aandeelhouders, verwacht van 25% van het gevraagde bedrag. Het kabinet wil met de ROM’s snelheid zetten op de uitvoering van deze specifieke regeling. Zo worden aanvragen onder een half miljoen euro afgehandeld binnen vier tot negen werkdagen. Voor leningen boven dit bedrag is het streven om de aanvraag te beoordelen binnen drie weken.

Aanvullende maatregelen cultuursector

Door: Ministerie van OCW
Voor: Bedrijven in de cultuursector

Voor de culturele sector wordt €264 miljoen extra beschikbaar gemaakt aan steun. Hiervan komt €14 miljoen beschikbaar voor een halfjaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de basisinfrastructuur (BIS) en meerjarige fondssubsidies. Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS. €150 miljoen komt beschikbaar voor lokale culturele infrastructuur en €68 miljoen wordt beschikbaar gemaakt voor de schade van gemeenten en provincies.

Bedrijven in de cultuursector kunnen net als andere organisaties aanspraak maken van het noodpakket aan maatregelen van de overheid. Daarnaast neemt de overheid een aantal specifieke aanvullende maatregelen voor deze sector. Hiervoor heeft het kabinet al eerder  €300 miljoen beschikbaar gesteld. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat banen worden behouden, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. De specifieke maatregelen zijn:

 • Aanvullende subsidie voor meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen
  • Voor 70 instellingen in de BIS 2017-2020 en circa 198 instellingen en festivals. Meer info
 • Opengestelde Monumenten-Lening
  • Voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten. Meer info
 • Medefinancieren van de vitale regionale infrastructuur
  • Voor regionale musea, (pop)podia en filmtheaters die ondersteuning ontvangen van gemeente en/of provincie. Meer info
 • De Cultuur Opstart lening
  • Voor privaat gefinancierde ondernemingen die onvoldoende gebruik kunnen maken van reguliere steun. Meer info
 • Inzet voor makers

Verder geldt er het volgende:

 • Culturele activiteiten, zoals voorstellingen en concerten zonder vergunningsplicht, zijn sinds 1 juni weer toegestaan. Hierbij geldt een maximum van 30 bezoekers op 1.5 meter afstand.
 • Publieke locaties zoals bioscopen, theaters en concertzalen zijn sinds 1 juni weer open. Hierbij geldt een maximum van 30 bezoekers op 1.5 meter afstand.
 • Evenementen met vergunningsplicht zijn tot en met 1 september verboden
 • Huur rijksgesubsidieerde musea 3 maanden opgeschort
 • Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door
 • De cultuursector heeft samen met de ministeries OCW, EZK en VWS een voucherregeling voor gekochte kaartjes gerealiseerd. De uitvoering van deze regeling is te vinden op bewaarjeticket.nl.

Details over deze maatregelen lees je in dit overzicht van de Rijksoverheid.

Maatregelen agrarische sector

Door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Voor: Land- en tuinbouwbedrijven en visserij- en aquacultuurbedrijven.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de Borgstelling Landbouw (BL) te verruimen met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Met ingang van woensdag 18 maart 2020 staat het kabinet met deze extra module borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Op 10 april werd bekend dat ook visserij- en aquacultuurbedrijven met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik kunnen maken. Deze borgstelling geldt niet alleen voor de productie, maar ook voor de verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten.

Hoe werkt de BL-C?
Met BL-C kun je een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,5 miljoen (€ 2,8 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heb je die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? Je kunt boven op het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.

 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen.
 • Je kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 0.5% en bij andere bedrijven 1.5%.
 • Je persoonlijke borgstelling is 10% van het BL-C krediet.
 • Je kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.
 • Je vraagt de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) niet zelf aan, dit doet jouw bank of financier.

Daarnaast is op 8 Mei de Regeling Tegemoetkoming Agrarische sector definitief geworden. Meer over deze regeling lees je hier.

Toeristen- en gemeentebelastingen

Door: Rijksoverheid / gemeenten
Voor: Ondernemers

Het kabinet overlegt met gemeenten over het stopzetten en intrekken van (voorlopige) aanslagen aan ondernemers. Houd alle relevante informatiekanalen van jouw eigen gemeente in de gaten, een aantal gemeenten komen bijvoorbeeld met uitstel van gemeentelijke belastingen

Lees hier de brief van gemeente Den Haag aan ondernemers

Internationaal ondernemen

Internationale handel wordt flink geraakt door de coronacrisis. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel kondigde 26 maart een pakket aan maatregelen aan om handelsstromen op gang te houden. 20 mei werd bekend welke maatregelen inmiddels zijn doorgevoerd en welke toekomstige maatregelen we kunnen verwachten om ondernemers op het gebied van internationale handel te helpen. Uiteraard houdt ONL de laatste stand van zaken bij en zet daarom graag de belangrijkste punten op een rij:

Exportkredietverzekeringen
Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, heeft het kabinet de volgende maatregelen genomen op de exportkredietverzekeringen:

 • Dekking van kortlopende exportkredieten: Voorheen werden alleen exportkredieten met een looptijd langer dan twee jaar gedekt. Nu worden exportkredieten met een looptijd korter dan 2 jaar ook gedekt.
 • Het in verzekering nemen van indirecte exporttransacties: Bedrijven die normaal sterk afhankelijk zijn van de export kunnen nu inkomsten generen door binnenlandse kapitaalgoederentransacties of aannemingswerken te verzekeren.
 • Verruiming landenbeleid en landenplafonds: Het is nu mogelijk om meer transacties aan te brengen in meer landen.
 • Het bieden van exportkredietgaranties op bestaande leningen: Hiermee kunnen banken voor bestaande exportleningen alsnog financiering aantrekken.
 • Verhoging van gedekt percentage op contragaranties en werkkapitaaldekkingen: Het verhogen van het dekkingspercentage zorgt voor beter financierbare transacties en meer liquiditeit voor exporteurs.
 • Tijdelijke afschaffing van de aanbetalingsvereiste van 5% bij contracten: Afnemers hoeven bij het in werking treden van een transactie geen directe aanbetaling van 5% te doen. Deze betaling kan op een later moment, maar uiterlijk bij levering, worden gedaan. Vereist blijft dat er minimaal 15% uit eigen middelen wordt betaald door een afnemer.
 • Fast Track goedkeuringsproces: Voor evident spoedeisende zaken als gevolg van de Corona crisis kunnen exporteurs gebruik maken van een Fast Track goedkeuringsproces. Door middel van dit proces kunnen bepaalde transacties snel worden goedgekeurd.

Kijk voor meer informatie over het steunpakket bij Atradius Dutch State Business (ADSB). Zij voeren de exportkredietverzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid.

Agendapunten
Om de internationale handel zo goed mogelijk op gang te houden wil het kabinet  naast de al genomen maatregelen meer specifieke maatregelen nemen. De volgende punten staan dan ook op de agenda van het kabinet:

 • Uitvoeren Internationale Actieagenda COVID-19
 • Introduceren kickstart-vouchers voor coaching
 • Financieren extra studies kansrijke markten
 • Uitbreiding ondernemers trainingsprogramma’s
 • Organiseren digitale handelsmissies
 • Faciliteren deelname (digitale) beurzen
 • Uitbreiding informatievoorziening van Nederlandse posten in het buitenland
 • Faciliteren van contact met relevante lokale partijen door Nederlandse posten in het buitenland
 • Financieren van projecten over de grens waar de markt tekortschiet door middel van Invest International (nog in oprichting)
 • Verdere samenwerking in EU-verband om economisch herstel te bevorderen

Nu internationale ambities? Dit kan je doen!
Het coronavirus heeft vergaande gevolgen voor ondernemers die internationaal (willen) opereren. Wat kan je hier tegen doen? ONL-voorzitter Hans Biesheuvel was onlangs op bezoek bij Guido Jacobs, mede-eigenaar en directeur van Export Partner. Samen hebben zij een ONL-podcast opgenomen over de uitdagingen en kansen voor ondernemers in het buitenland, ze staan ook stil bij de impact van het coronavirus. Jacobs adviseert om je vooral niet te laten stoppen in je ambitie. ‘Wordt creatief, blijf doorgaan, ga contacten desnoods online aan. Zorg dat je nu de basis legt zodat je na het virus gelijk aan de slag kunt.’
Nieuwsgierig? Je kunt de podcast hier terugluisteren.

Gerald Baal van Transfer LBC adviseert ondernemers om de export- en internationaliseringsplannen niet in de ijskast te zetten, maar te blijven zaaien om op termijn in ieder geval nog te kunnen oogsten. Doe je dat niet, dan weet je zeker dat je voorlopig geen omzet uit het buitenland gaat halen. Bedrijven kunnen hierbij geholpen worden, geheel of gedeeltelijk vergoed door de overheid via de coronapleister. Download hier de pdf Coronapleister Internationaal Zakendoen.

ONL notitie internationaal ondernemen
Op 11 mei heeft ONL aan alle kamerleden de notitie internationaal ondernemen gestuurd. Lees de notitie