Laatste stand van zaken: 2 april 2020

Noodpakket banen en economie – economische maatregelen van de Rijksoverheid
Op 17 maart 2020 heeft de Rijksoverheid een pakket van economische maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen. Deze maatregelen zijn:

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV
Voor: Werkgevers

Verwacht je een omzetverlies van minimaal 20% over een aangesloten periode van 3 maanden? Is de omzetdaling in deze periode het gevolg van buitengewone omstandigheden die bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen? Dan kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze maatregel:

 • Er mag in de subsidieperiode geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen;
 • Je hebt een omzetverlies van minimaal 20% als gevolg van (maatregelen rondom) coronavirus;

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten
Voor: Zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), die uitgevoerd wordt door gemeenten. De regeling heeft vooralsnog een looptijd tot 1 juni 2020, en werkt terug tot 1 maart 2020.

De regeling voorziet in twee vormen van ondersteuning:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

3. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Bedrijven in het middensegment

De GO-regeling is bedoeld voor bedrijven in het middensegment. Het is een borgstellingsregeling van de overheid, voor krediet van banken aan bedrijven. De overheid heeft de GO-regeling momenteel opgerekt. Voor kredieten tussen de 1,5 miljoen en 50 miljoen euro geeft de overheid nu een garantstelling van 50%. Het maximum aan te vragen krediet per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Het aanvraagproces verandert niet.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

4. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: MKB

De BMKB-regeling is specifiek bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Het is een borgstellingsregeling vanuit de overheid voor kredieten van banken aan bedrijven. Door de borgstelling kunnen bedrijven zonder onderpand toch geld lenen bij de bank. De overheid heeft de BMKB-regeling momenteel opgerekt. De garantstelling voor kredieten is opgerekt van 50% naar 75% per lening, de overheid staat voor 90% garant bij deze garantstelling. Het aanvraagproces van krediet is niet gewijzigd.

We hebben de details van deze regeling voor je op een rijtje gezet. Lees verder

5. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Door: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Voor: Land- en tuinbouwbedrijven, niet voor de visserijsector.

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) is beschikbaar voor primaire agrarische bedrijven. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen. Je vraagt het BL niet zelf aan, dit doet jouw bank of financier.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de Borgstelling Landbouw (BL) te verruimen met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C).

Hoe werkt de BL-C?
Met BL-C kun je een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heb je die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? Je kunt boven op het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.

 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen.
 • Je kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%.
 • Je borgstelling is 70%.
 • Je kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

De visserijsector kan op dit moment geen gebruik maken van de Borgstelling Landbouwkredieten (BL). Het ministerie houdt samen met de sectoren de gevolgen van het coronavirus nauwlettend in de gaten.

6. Uitstel van belastingbetaling en verlaging rente en boetes (Belastingdienst)

Om ondernemers direct tegemoet te komen voor het verlies van omzet door de noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid heeft het kabinet besloten tot het uitstellen van het betalen van belastingen door ondernemers. Het gaat hierbij in eerste instantie om een pakket van 3 maanden waarbij ondernemers geen loon-, omzet-, vennootschaps- en winstbelasting hoeven te betalen. Boetes op basis van het te laat betalen van belasting worden niet meer geheven. Ook wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart verlaagt van 4% naar 0,01%.

We hebben de details van deze maatregel voor je op een rijtje gezet. Lees verder

7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Voor: Ondernemers

Qredits is een non-bancaire financier die relatief kleine kredieten verschaft aan ondernemers. Ook leveren zij een grote service aan ondernemers in de vorm van coaching om een onderneming te laten floreren. De overheid waardeert de inzet en het specifieke aanbod van Qredits dat zij leveren aan een startende doelgroep van ondernemers. Kleine ondernemers worden momenteel hard geraakt. Vanwege deze reden stelt de overheid 6 miljoen euro beschikbaar aan Qredits om uitstel van betaling voor hun klanten te bewerkstellingen. Daarnaast wordt de rente die Qredits heeft vastgesteld voor hun klanten verlaagd. De overheid verwacht dat Qredits 3. 000 tot 6.000 ondernemers kan ondersteunen door deze maatregelen.

 • Heb je een lening bij Qredits dan kun je gebruik maken van uitstel van betaling volgens de kaders die Qredits hiervoor heeft opgesteld.
 • Ook wordt er een renteverlaging doorgevoerd voor de kredieten die Qredits heeft uitstaan.
8. Toeristen- en gemeentebelastingen (Rijk/gemeenten)

Het kabinet overlegt met gemeenten over het stopzetten en intrekken van (voorlopige) aanslagen aan ondernemers. Houd alle relevante informatiekanalen van jouw eigen gemeente in de gaten, een aantal gemeenten komen bijv. met uitstel van gemeentelijke belastingen (https://onl.nl/brief-van-gemeente-den-haag-aan-ondernemers/)

9. Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en RVO
Voor: Ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen van deze tegemoetkoming is mogelijk tussen 27 maart 2020 en 26 juni 2020.

We hebben de details van deze regeling en de sectoren die hiervoor in aanmerking komen voor je op een rijtje gezet. Lees verder

10. Maatregelenpakket cultuursector (ministerie van OCW)

Door: Ministerie van OCW
Voor: Bedrijven in de cultuursector

Bedrijven in de cultuursector kunnen net als andere organisaties gebruik maken van het noodpakket aan maatregelen van de overheid, zoals de TOGS-regeling. Daarnaast neemt de overheid een aantal specifieke aanvullende maatregelen voor deze sector. Deze moeten ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. Wat op dit moment bekend is:

 • Huur rijksgesubsidieerde musea 3 maanden opgeschort
 • Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door
 • Afhandeling verkochte toegangskaart wordt nader uitgewerkt

Details over deze maatregelen lees je op in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

LinkedIn Deel dit bericht op LinkedIn