Nieuws

Rijksbegroting 2019 – Belastingplan 2019

Op 18 september jl. is de Rijksbegroting 2019 bekendgemaakt, waaronder het Belastingplan 2019. ONL heeft de belangrijkste veranderingen voor (mkb-)ondernemers op een rijtje gezet:

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

ONL is positief over het feit dat de vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd gaat worden. Het verlaagde tarief zal in 2019 met 1% en in 2020 en 2021 met 1,5% afnemen tot 16% in 2021. Het basistarief zal in 2021 22,25% bedragen.

Verhoging box 2-tarief

Het box 2 tarief (aanmerkelijke belang heffing) wordt verhoogd. Dit is teleurstellend. Een kleine meevaller is het feit dat de verhoging 1,6% minder uitvalt dan in het regeerakkoord was aangekondigd: namelijk 26,25% in 2020 en 26,90% in 2021.

Verhoging lage btw-tarief

De verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% is een bijzonder slechte maatregel. ONL ziet in de verhoging van het lage btw-tarief vooral een extra last voor het MKB. De btw verhoging gaat het MKB €800 mln. kosten.

Beperking verliesverrekening

Het aantal jaren dat verliezen in de vennootschapsbelasting voorwaarts kunnen worden verrekend wordt beperkt van 9 tot 6 jaar. Dit zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in 2019.

Beperking afschrijving gebouwen

De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Deze beperking geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting. Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als die in de boeken staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 

Tariefmaatregel grondslagverminderende posten

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden genomen versneld afgebouwd. Sinds 2014 geldt al een afbouw, het kabinet gaat deze afbouw versnellen naar 3%-punt per jaar. Hetzelfde afbouwtraject gaat per 1 januari 2020 ook gelden voor de andere grondslagverminderende posten in de inkomstenbelasting. Dit zijn:

  • de ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek;
  • de mkb-winstvrijstelling;
  • de terbeschikkingsstellingsvrijstelling;
  • de persoonsgebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant van persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en de verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

Modernisering Kleineondernemingsregeling

De Kleineondernemingsregeling wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Als een ondernemer verwacht jaarlijks onder de omzetgrens van €20.000,- te blijven, kan hij vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van btw. De nieuwe regeling is minder complex en gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen. Een vrijstelling betekent: geen btw-aangifte doen, geen btw in rekening brengen en vermelden op facturen, en betaalde btw mag niet worden teruggevraagd.

Energiebelasting

Het kabinet verhoogt per 1 januari 2019 de belasting op aardgas en verlaagd de belasting op elektriciteit. De maatregel moet vervanging van aardgas door elektrische warmteopties, zoals warmtepompen, aantrekkelijker maken. Hetzelfde geldt voor vervanging van aardgas door duurzame warmteopties zoals aardwarmte. ONL blijft een vinger aan de pols houden bij de energietransitie. Iedereen moet een steentje bijdragen, maar het is niet de bedoeling dat het MKB straks alle kosten voor de energietransitie op moet vangen.

Verkorting 30% regeling

Per 1 januari 2019 wordt de maximale looptijd van de 30% regeling verkort met drie jaar. Buitenlandse werknemers zullen niet langer 8, maar 5 jaar gebruik kunnen maken van deze fiscale regeling. ONL had graag gezien dat de 30% regeling niet verkort zou worden om het vestigingsklimaat van Nederland internationaal zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

Heffing box 2 rekening courant maatregel

Vanaf 2022 gaat het kabinet belastinguitstel ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv boven de € 500.000 te belasten in box 2.

Werkkostenregeling

Er wordt 100 mln beschikbaar gesteld voor het MKB, dit zal waarschijnlijk gebruikt worden voor een versoepeling van de werkkostenregeling.

Klik hier om de volledige begroting te downloaden.