Alternatieve financieringsvormen Standpunt ONL

Alternatieve financieringsvormen (bekendheid)

Ondernemers en hun adviseurs zijn nog onvoldoende bekend met de verschillende mogelijkheden op financieringsgebied. ONL wil dat de beschikbaarheid van informatie over nieuwe vormen van financiering verbeterd wordt.

AVG

ONL betreurt dat het MKB geen uitzonderingspositie heeft gekregen bij de handhaving van de nieuwe privacywet. Kleine ondernemers hebben vaak niet de tijd, capaciteit en (juridische) juiste kennis in huis om snel te voldoen aan de AVG. ONL hoopt dat de handhavende autoriteiten alsnog het MKB extra tijd gunnen om al hun zaken AVG-proef te maken.
Fiscaal stimuleren innovatie en groei Standpunt ONL

Fiscaal stimuleren innovatie en groei

ONL vindt dat stimuleren van innovatie en groei een van de uitgangspunten moet zijn van het Nederlandse belastingstelsel.
Fiscale lastenontwikkeling ondernemers Standpunt ONL

Fiscale lastenontwikkeling ondernemers

De fiscale positie van het MKB is er de afgelopen jaren steeds meer op achteruit gegaan. ONL vindt dat dit moet stoppen en pleit voor significante – merkbare -€“ lastenverlaging voor het mkb.

Functioneren belastingdienst Standpunt ONL

Functioneren belastingdienst

Het disfunctioneren van de Belastingdienst heeft een negatief effect op het ondernemersklimaat. ONL wil een goed functionerende Belastingdienst zodat de ondernemer weer vertrouwen krijgt in de dienst.
Horizontaal Toezicht Standpunt ONL

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht heeft de potentie om bij te dragen aan een lastenverlichting maar de mogelijkheid tot vooroverleg en horizontaal toezicht is nog geen succes in het mkb. ONL wil dat de overheid zich duidelijk uitspreekt voor horizontaal toezicht en duidelijke spelregels vaststelt.

Invest NL Standpunt ONL

Invest-NL

ONL juicht initiatieven die voorzien in de concrete behoefte van ondernemers aan (groei)financiering en (financiële) ondersteuning bij export of investeren in het buitenland toe maar wij vragen ons af of Invest-NL in de huidige opzet daadwerkelijk een oplossing brengt. ONL zet vraagtekens bij de duidelijkheid en bereikbaarheid voor ondernemers. Het risico op concurrentievervalsing en de expertise om Invest-NL tot een succes te maken.

Kwalificatie arbeidsrelaties (ZZP/DBA)

Opdrachtgevers én zelfstandigen moeten vooraf zekerheid hebben over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Daarom pleit ONL voor een toets op basis van enkele criteria: inschrijving in het handelsregister; het hebben van een btw-nummer; werken op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming; er is geen sprake van misbruik. Voldoen deze criteria? Dan is er sprake van een zelfstandige en hoeven opdrachtgever en zzp’er zich geen zorgen te maken over heffingen, boetes en naheffingen.

Ouderschapsverlof (verruiming vaderschapsverlof)

De verruiming van het vaderschapsverlof is een sympathiek plan, maar onwerkbaar voor de kleine ondernemers. Het werkgeverschap wordt hierdoor onaantrekkelijker gemaakt. Alle kosten, risico’s en verplichtingen worden nu eenzijdig bij de (kleine) werkgever neergelegd. Er moet nog eens goed gekeken worden naar de lastenverdeling en administratieve verplichtingen.
Toegang tot MKB-financiering Standpunt ONL

Toegang tot MKB-financiering

Toegang tot financiering blijft een van de grootste knelpunten voor het MKB. ONL zet zich in om belemmeringen weg te nemen en toegang tot financiering voor ondernemers te verbeteren.

Vereenvoudiging Belastingstelsel Standpunt ONL

Vereenvoudiging belastingstelsel

Het belastingstelsel is te ingewikkeld geworden. ONL wil dat onduidelijke/achterhaalde en niet langer (naar behoren werkende) regelingen geschrapt worden en er nagedacht wordt over een grote herziening van het belastingstelsel.

Vermogensrendementsheffing Standpunt ONL

Vermogensrendementsheffing (Box 3)

Het huidige systeem van de Vermogensrendementsheffing is in strijd met het recht op eigendom en benadeeld de gewone Nederlander onnodig. ONL wil af van de huidige vorm van de Vermogensrendementsheffing en naar een systeem waarin het werkelijk behaalde rendement belast wordt.

Verplichtingen bij ziekte (loondoorbetaling)

Het kabinetsplan voor een kortere loonbetaling bij ziekte moet flink op de schop. Het was bedoeld om kleine werkgevers vanaf 2020 te ontzien in hun verstikkende zorgplicht jegens zieke werknemers, maar dreigt diezelfde ondernemers alleen maar op meer kosten te jagen. ONL omarmt een grotere rol van private verzekeraars, zo lang er maar voldoende concurrentie blijft om de polissen betaalbaar te houden.
Werkkostenregeling Standpunt ONL

Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling is een onwerkbare administratieve verplichting voor (kleine) werkgevers. De vrije ruimte moet verhoogd worden terwijl de vrijstellingen verduidelijkt dient te worden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De in het regeerakkoord neergelegde ambitie om de arbeidsmarkt te moderniseren is juist en noodzakelijk. Het grootste probleem van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de nadruk op het duurder en meer 'vast' maken van flexibele arbeid. Dit zorgt voor extra kosten en risico’s bij ondernemers, terwijl het onaantrekkelijker wordt om werkenden in (vaste) dienst te nemen. Bijkomend probleem is dat het wetsvoorstel op sommige punten onduidelijk is en ook daarom risicovol voor ondernemers.

Wet DBA (tijdelijk opgeschort)

ONL is blij dat de Wet DBA tijdelijk is opgeschort. Wel moet er snel een andere oplossing komen voor de uitbuiting van ZZP-ers en ‘schijnzelfstandigheid’. Einde aan onduidelijkheid is daarbij het belangrijkste. Zo moet duidelijk worden beschreven wat schijnzelfstandigheid is. Op dit moment gelden er eigenlijk geen regels.
Zorgplicht financiers Standpunt ONL

Zorgplicht financiers

Bescherming van MKB-ondernemers tegen de machtspositie en de kennispositie van financiers is nodig. ONL wil dat een duidelijke en begrijpelijk zorgplicht vanuit financiers jegens MKB-bedrijven wettelijk verankerd wordt.