Ben je nieuwsgierig naar de standpunten van ONL over actuele onderwerpen voor ondernemers? Je vindt ze hieronder in zes thema’s: Arbeidsmarkt, Financiering, Fiscaal, Innovatie, groei & duurzaamheid, Internationaal ondernemen, Mkb in de EU en een selectie van algemene publicaties over ondernemen in Nederland. Onder ieder standpunt vind je ook de publicaties van ONL over het betreffende onderwerp.

Blik op de toekomst
Ondernemers hebben een betrouwbare overheid en toekomstbestendig beleid nodig om te kunnen ondernemen, innoveren en groeien. ONL en haar partners zetten zich continu in om samen met het kabinet beleid te maken voor het brede mkb, met stevige ambities voor de toekomst:

 • In het Ondernemersmanifest Overleven en Vernieuwen formuleert ONL voorstellen die als routekaart voor ondernemend Nederland kunnen fungeren om de nederlandse economie weer op te starten tijdens de coronacrisis.
 • Het Mkb Toekomstplan 2030 schetst een langetermijnambitie voor de Nederlandse economie en biedt een veelvoud aan concrete praktische maatregelen om ondernemers in Nederland te ondersteunen.
 • Het Toekomstplan Arbeidsmarkt biedt een visie over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Er is een dringende noodzaak om onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Scholen bieden soms opleidingen die weliswaar aansprekend zijn voor leerlingen, maar die de komende jaren nauwelijks kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ook bieden scholen soms kennis en vaardigheden aan die op de werkvloer al achterhaald zijn. Om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt, is het zinvol dat het bedrijfsleven medezeggenschap krijgt over het curriculum van opleidingen.

Daarnaast is het belangrijk om werkend Nederland ruimte te geven om bij te scholen. Belemmeringen om op latere leeftijd terug te keren in het onderwijs, bijvoorbeeld het verhoogde collegegeldtarief, kunnen eenvoudig weggenomen worden. En mensen die thuis zitten moeten makkelijker een deeltijdopleiding of modulair onderwijs op afstand kunnen volgen.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

In het pensioenakkoord is een AOV-plicht voor zzp’ers opgenomen, zonder zzp-organisaties hierover te raadplegen. Een AOV-plicht heft daarnaast niets te maken met pensioenonderwerpen. ONL is dan ook kritisch over deze gang van zaken.

Verzekeringen voor volledige arbeidsongeschiktheid zijn vaak duur, niet voor iedereen toegankelijk en je bouwt er vaak niets mee op. Het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid is voor veel zelfstandige ondernemers niet individueel te dragen. Een vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden draagt bij aan een sociaal zekerheidsstelsel dat past bij de huidige arbeidsmarkt, waarin mensen vaker wisselen van werk- en contractvorm. ONL staat daarom positief tegenover een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden – dus niet alleen voor zzp’ers – die na een periode van twee jaar ziekte in werking treedt.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Het kabinet werkt aan een minimumtarief, webmodule en zelfstandigenverklaring ter vervanging van de Wet DBA. Deze maatregelen moeten zekerheid geven aan zelfstandigen en opdrachtgevers over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Tegelijkertijd willen politici dat deze maatregelen armoede en schijnconstructies onder zelfstandigen voorkomen. ONL twijfelt over de voorgestelde maatregelen omdat deze in vormgeving en uitvoering zeer complex zijn voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ook twijfelt ONL of hiermee daadwerkelijk zekerheid kan worden gegeven over de aard van de arbeidsrelatie.

Ons arbeidsrecht is niet ingericht op zelfstandigen of de kwalificatie van arbeidsrelaties. Nederland kent geen wettelijke definitie van een zelfstandige zonder personeel. Om toch te bepalen wanneer iemand zelfstandige is, wordt nu gekeken naar rechtspraak. Uit Nederlandse jurisprudentie blijkt dat een veelvoud aan criteria gebruikt wordt bij de beoordeling van een arbeidsrelatie.

De Arbeidsrelatiewet in België legt een aantal algemene criteria vast, die door de rechtspraak gebruikt worden bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. ONL stelt voor om ook in Nederland de Arbeidsrelatiewet te introduceren, naar Belgisch voorbeeld.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Werkgever, werknemer, zzp’er of flexwerker – iedereen zou meer toegang moeten hebben tot scholings- en ontwikkeltrajecten die bijdragen aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid. ONL pleit daarom voor werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Wie in de ene sector geen werk meer heeft, krijgt de benodigde (financiële) ondersteuning om naar een andere sector over te stappen. Ook is ONL voorstander van een individueel scholings- en ontwikkelingsbudget voor iedereen, los van de werksituatie.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

De loondoorbetalingsplicht in combinatie met de re-integratieverplichtingen maakt werkgeverschap onaantrekkelijk voor veel ondernemers. ONL wil daarin verandering brengen en stelt een systeem voor waarin de werkgever alleen de eerste zes ziekteweken opvangt. Na zes weken is de werkgever niet meer verantwoordelijk voor loondoorbetaling, maar valt de werknemer in kwestie terug op een verplichte collectieve verzekering die inkomensbescherming biedt tot twee jaar ziekte. Werkgevers en werknemers betalen gezamenlijk aan deze verplichte collectieve voorziening. Na twee jaar ziekte stopt de loondoorbetaling en komt de arbeidsongeschikte in aanmerking voor een WIA-beoordeling. Zieke werknemers worden op deze manier de eerste twee jaar nog steeds doorbetaald, de zware last van loondoorbetaling ligt alleen niet meer uitsluitend bij de werkgever.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Het huidige pensioenstelsel is ingericht naar de arbeidsmarkt van de vorige eeuw. Pensioenopbouw is per sector anders geregeld en aanvullende pensioenverzekeringen zijn alleen via werkgevers toegankelijk. Mensen hebben steeds vaker een carrière op basis van verschillende werk- en contractvormen, waardoor het pensioenstelsel voor de meeste mensen een technisch en ingewikkeld spaarplan is geworden. Wie in zijn carrière een aantal keer van baan verandert, heeft een verscheidenheid aan pensioenfondsen en -regelingen. ONL pleit voor:

 • Meer inzicht in daadwerkelijk opgebouwd pensioenvermogen via een persoonlijke pensioenrekening;
 • Afschaffing van de verplichtstelling van pensioenfondsen;
 • Introductie van pensioenfaciliteiten voor (zelfstandig) ondernemers.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Bij de verplichtingen en risico’s van het werkgeverschap moet veel beter gekeken worden of het wel redelijk is dat de ondernemer hiervoor aansprakelijk is. Door onnodige lasten- en regeldruk voor werkgevers te verminderen, kunnen zij meer en beter ondernemen en durven zij makkelijker mensen in dienst te nemen. Naast het inkorten van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte pleit ONL dan ook voor verlichting van de re-integratieverplichtingen voor werkgevers.

De arbeidsmarkt verandert sneller dan politiek Den Haag kan bijbenen. Er is een vooruitziende blik nodig in plaats van continu crisismanagement. Door onduidelijkheid over wet- en regelgeving en uitstel van nieuwe maatregelen verliezen ondernemers vertrouwen in de politiek. Omdat er snel duidelijkheid moet komen over het arbeidsmarktbeleid, heeft ONL een ‘toekomstplan voor de arbeidsmarkt’ opgesteld. Een langetermijnvisie, met als centrale vraag: hoe richten we samen de arbeidsmarkt van morgen in?

ONL-publicaties over dit onderwerp:

In de praktijk blijkt dat de transitievergoeding momenteel niet of nauwelijks aangewend wordt voor transitie naar ander werk. Het is een dure ontslagvergoeding geworden die onrechtvaardige elementen voor werkgevers bevat. ONL pleit ervoor dat de transitievergoeding onderdeel van de WW-premie wordt. Dit is een collectieve premie, waardoor de lasten evenrediger worden verdeeld tussen de werkgever en de werknemer. Werknemers die ontslagen worden krijgen recht op een tijdelijk verhoogde WW-uitkering in plaats van een transitievergoeding. Om de transitie naar ander werk te bevorderen komt er een individueel scholings- en ontwikkelingsbudget en meer aandacht voor regionale initiatieven, zoals Werkhubs, die mensen begeleiden naar ander werk.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

De Wet arbeidsmarkt in balans sluit niet aan op de huidige arbeidsmarkt. De wet heeft als uitgangspunt dat flexibele arbeid duurder en ‘vaster’ moet worden. Dit zorgt voor extra kosten en risico’s bij ondernemers, waardoor het onaantrekkelijk is om werknemers in (vaste) dienst te nemen. De wet houdt bijvoorbeeld te weinig rekening met sectoren die afhankelijk zijn van flexibele arbeid. ONL bespreekt alle onwerkbare elementen uit de Wet arbeidsmarkt in balans in het ‘ONL toekomstplan voor de arbeidsmarkt’.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

De Wet DBA moet het onderscheid tussen werknemer en ondernemer verduidelijken, maar is door grote onduidelijkheid opgeschort. Toch heeft de arbeidsmarkt een werkbare kwalificatie van arbeidsrelaties nodig. Het kabinet werkt aan maatregelen ter vervanging van de Wet DBA, maar deze laten tot tenminste 2021 op zich wachten. Zolang kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen niet wachten. Daarom pleit ONL voor een tijdelijke oplossing in de vorm van een antimisbruikbepaling. Ondernemers die beschikken over een btw-nummer, een inschrijving in het handelsregister en een getekende overeenkomst van opdracht, worden als zelfstandige gezien zolang er geen sprake is van misbruik. Door ‘misbruik’ duidelijk te definiëren krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid en worden schijnconstructies op de korte termijn aangepakt, totdat er een langetermijnoplossing beschikbaar is.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Financiering

Wanneer een onderneming financieel in het nauw komt kan de bank besluiten het bedrijf in bijzonder beheer te plaatsen. Deze situatie doet zich voor wanneer de onderneming niet in staat is te voldoen aan zijn betalingsverplichting aan de bank. Voor ondernemers heeft dit verstrekkende gevolgen, aangezien zij hiermee een hoop zeggenschap verliezen over hun eigen bedrijf in deze situatie. ONL begrijpt de noodzaak van bijzonder beheer, echter kan de uitvoering nog verbeterd worden. Ook in dit geval zullen banken meer naast ondernemers moeten gaan staan, in plaats van tegenover hen. Een gezonde doorstart is in ieders belang daarom moet er gezocht worden naar oplossingen en niet naar tegenstrijdigheden.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Traditionele banken bieden niet altijd passende financiële producten voor (kleine) ondernemers. Alternatieve financiers kunnen in deze vraag een grotere rol spelen. ONL ziet een taak voor de overheid om de bekendheid van non-bancaire financiers te vergroten, zodat de toegang tot financiering voor het mkb toeneemt.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Wanneer bedrijven in een economische keten een contract met elkaar aangaan, wordt vaak een verpandingsverbod opgelegd van een grote afnemer ten opzichte van een kleine financier. Dit betekent dat kleine bedrijven hun vorderingen niet mogen verpanden en daarmee inzetten bij het verkrijgen van een krediet. ONL is fel gekant tegen deze praktijk, aangezien grote bedrijven hiermee op onrechtmatige wijze grip houden op de praktijken van kleine ondernemers. Ook komt de financieringspositie van ondernemers in het gedrang, doordat zij minder makkelijk aan een krediet kunnen komen.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Wanneer je als ondernemer een krediet wilt bij een bank, zal deze vragen om zekerheden. Dit zijn activa waar de financier recht op heeft bij een faillissement of herstructurering, wanneer je als ondernemer onverhoopt niet kunt voldoen aan de afbetaling. Het is echter zo dat ook andere bedrijven, vaak grote afnemers, dit soort zekerheden opeisen in contracten die worden aangegaan. Hierdoor ontstaat de situatie dat ondernemers al hun zekerheden verliezen en bij een nieuw aan te vragen krediet geen gebruik meer kunnen maken van deze zekerheden. Dit schaadt de financieringspositie van ondernemers en zodoende moet het zekerhedenrecht nodig herzien worden, om deze perverse prikkel eruit te halen.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Fiscaal

Belastingen hebben een grote impact op het ondernemersklimaat. Een betrouwbaar en stimulerend belastingstelsel zorgt ervoor dat ondernemers durven investeren en doorgroeien. Op het punt van belastingen heeft de overheid zich in het verleden niet altijd als betrouwbare partner gedragen. Instrumentalisme en belastingverhogingen om dure ambities te betalen maken het belastingstelsel steeds onbegrijpelijker. ONL pleit voor een betrouwbaar en stimulerend belastingstelsel voor ondernemers.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) staat aan het hoofd van een BV en heeft een meerderheidsbelang in zijn of haar bedrijf. ONL merkt al tijden op dat de DGA als begrip in de hoek wordt gezet als zakkenvuller en dit gebeurt ten onrechte. DGA’s zijn veelal hardwerkende ondernemers die voor eigen rekening en risico hard werken en werkgelegenheid voor anderen creëren. Zodoende is ONL van mening dat de DGA ondersteund mag worden en dat het verkeerde beeld dat over deze positie leeft in het publieke en politieke debat bevochten moet worden.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Wanneer een ondernemer door overheidshandelen schade ondervindt, kan hij aanspraak maken op schadevergoeding. Momenteel is deze nadeelcompensatie nog erg onduidelijk vastgelegd en de voorwaarden verschillen per gemeente of overheidsinstantie. ONL pleit voor een eenduidige en duidelijke compensatieregeling die wettelijk helder vastgelegd wordt, zodat getroffen ondernemers een redelijke schadevergoeding ontvangen indien zij daar recht op hebben.

Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen ondernemers onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. De regeling vergt echter veel administratie en de kaders zijn beperkt. ONL pleit voor vereenvoudiging van het administratieve proces, verruiming van het toegestane percentage en verduidelijking van vrijstellingen in deze regeling.

ONL voerde over de werkkostenregeling succesvol overleg met het Ministerie van Financiën.

Innovatie, groei en duurzaamheid

Rondom het Klimaatakkoord wordt veel over ondernemers gesproken en veel te weinig met hen. Iedereen begrijpt de noodzaak van verduurzaming, maar tempo en beheersbaarheid zijn essentiële elementen om deze transitie te laten slagen. Te hoge of onhaalbare eisen frustreren het systeem, ondernemers en de kans op succes. ONL pleit voor een redelijk en haalbaar klimaatbeleid waarbij ondernemers actief betrokken worden.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Ondernemers moeten in Nederland aan veel regels voldoen, met veel (overbodige) administratie tot gevolg. De regeldruk komt uit verschillende hoeken, ook de (rijks)overheid speelt hierin een negatieve rol. Invoering van de mkb-toets en de activiteiten van de commissie van Straalen hebben nog te weinig impact gehad op verlaging van deze regeldruk. ONL pleit daarom voor één coördinerend ministerie voor ondernemersbeleid.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Nederland staat bekend als kenniseconomie. Bepaalde sectoren zullen – bijvoorbeeld door de coronacrisis – hun bedrijfsmodel moeten herijken. Hier ligt een mooie kans voor de digitaliseringsagenda van het mkb. Innovatie en digitalisering kan concreet vorm krijgen in het brede mkb door bedrijven te koppelen aan andere ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekscentra. Binnen deze kennis- en ondernemende ecosystemen kunnen mkb-bedrijven elkaar vinden en versterken. Op decentraal niveau wordt al in publiek-private driehoekverbanden samengewerkt tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Intensiveer die samenwerking door in verschillende steden pilots te starten, waarbij de (semi-)overheid het voortouw neemt.

Internationaal ondernemen

Slechts 9% van het mkb opereert internationaal. ONL is van mening dat het beleid buitenlandse handel meer stimulans en ondersteuning moet bieden aan mkb-ondernemers die willen exporteren of buitenlandse markten willen betreden. Dit kan bijvoorbeeld door ondernemende ecosystemen op te zetten of te faciliteren, directe toegang tot potentiële opdrachtgevers te realiseren en financieringsmogelijkheden en exportinstrumenten af te stemmen op de behoefte van ondernemers.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

ONL ziet dat ondernemers internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) belangrijk vinden, de doelstellingen van het IMVO-beleid worden breed gedragen. Helaas zien kleine ondernemers de IMVO-verplichtingen vaak als onwerkbaar. Door steeds verdergaande transparantieverplichtingen in de handelsketen vragen grote ketens onder het mom van IMVO gedwongen inzage van concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie van ketenondernemers. ONL bestrijdt deze handelswijze en wijst op de OESO-richtlijnen, waarin expliciet vermeld is dat gevoelige bedrijfsinformatie niet hoeft te worden vrijgegeven.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Mkb in de EU

Voor het mkb is het tegengaan van oneerlijke concurrentie van levensbelang. Met name internationale bedrijven in de online detailhandel vormen een grote bedreiging voor de kleine ondernemer. Om een gelijk speelveld te bereiken pleit ONL voor een overkoepelende Europese strategie ter bevordering van vrije handel en bestrijding van oneerlijke concurrentie.

De EU heeft grote impact op het mkb in Nederland. Het is daarom van belang dat de Europarlementariërs luisteren naar ondernemers en weten welke onderwerpen zij belangrijk vinden. ONL heeft via polls, gesprekken en werkgroepen de stem van de ondernemer weergegeven in het Ondernemersmanifest Europese Parlementsverkiezingen 2019. Er kwamen vijf belangrijke thema’s naar voren:

 1. Verbeter de toegang tot Europese financieringsprogramma’s voor het mkb.
 2. Verbeter de (digitale) interne markt, zorg voor een gelijk speelveld voor ondernemers.
 3. Vereenvoudig internationaal zakendoen, kom over de brug met een nieuw Europees btw-stelsel.
 4. Maak duurzaam en circulair ondernemen aantrekkelijk voor het mkb.
 5. Laat het Europees aanbestedingsbeleid beter aansluiten op het mkb.

ONL-publicaties over dit onderwerp:

Ondernemen – algemeen

Nederlandse bedrijven hebben behoefte aan passende regels en beleid. Goed bedoelde plannen vanuit de overheid moeten aansluiten bij de werkvloer van het mkb. Dit is nog niet altijd het geval. Ook hebben vele goede bedoelingen geleid tot theoretische inspanningen die de ondernemers nog niet (voldoende) hebben bereikt. Om ondernemers in Nederland op verschillende gebieden te ondersteunen, publiceert ONL regelmatig over specifieke onderwerpen waarvoor in politiek Den Haag aandacht nodig is: